Asker DPS og Røyken kommune har i fellesskap opprettet et forum, hvor man kan drøfte saker som er sammensatte og utfordrende, og hvor ansvarsfordelingen kan være uklar.

Forumet består av to personer fra DPS og fem personer fra kommunen. Målsettingen for dette tiltaket er en helhetlig og koordinert tjeneste til det beste for brukeren. Mandatet er tverrfaglig behandling av innmeldte sammensatte brukersaker, hvor videre forpliktende handlingsløp avklares og besluttes av Asker DPS og Røyken kommune i fellesskap. 

Forumet har en koordinerende funksjon og har beslutningsmyndighet i de saker som drøftes. Det vil være fokus på funksjon – ikke diagnose. En sak skal ikke slippes før det er tydelig hvem som tar ansvar for neste tiltak. Nedre aldersgrense er 15 år innen rus og 18 år innen psykisk helse.

 Det skal være lav terskel for å melde inn saker til forumet. Alle saker må være godt opplyst. Den som melder inn kan inviteres til oppmøte for mer informasjon i saken. Brukeren det gjelder kan også inviteres inn der det vurderes hensiktsmessig. Saker kan meldes inn via kommunale instanser, fastleger eller DPS/helseforetak.