Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud til voksne med ulike angstproblemer og/eller depresjon av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg.

Du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis. Tilbudet omfatter ikke alvorlige psykiske vansker.

For å benytte tilbudet må du være bosatt og ha folkeregistrert adresse i Røyken kommune.

Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske helseutfordringer.

Målet er at du skal oppleve økt mestring i hverdagen, få bedre livskvalitet og mindre symptomer.

Tilbudet Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinnsmodell og har følgende trinn:

  • Veiledet selvhjelp
  • Kurs
  • Samtaleterapi

Vi har for tiden to typer kurs: Kurs i belastningsmestring (KIB) og introkurs.

Introkurset - tankens kraft

Dette er et kurs og ikke et gruppetilbud. Det betyr at du velger selv om du vil si noe under samlingene, og kursholderne har ingen forventninger om at du skal dele egne erfaringer med de andre på kurset. Hovedformålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om psykisk helse og ferdigheter i kognitiv metode, slik at de bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager og eventuelt søvnproblemer. Dette kurset går over fire samlinger som alle varer i to timer.

Vi har for tiden kort ventetid på tilbud om introkurs og veiledet selvhjelp. For tilbud om samtaleterapi er det for tiden noe lengre ventetid.

Om psykisk helse og kognitiv metode. Lysark til samling 1 i kursrekken

Depresjon. Lysark til samling 2 i kursrekken

Angst. Lysark til samling 3 i kursrekken

Bekymring, søvn og veien videre. Lysark til samling 4 i kursrekken

ABCD-kolonneskjema

Kurs i belastningsmestring (KIB)

Dette er et kurs hvor vi jobber med å mestre belastninger som oppstår i livet. På kurset ser vi på  symptomer som følge av belastninger på kort og lang sikt og vi jobber med ulike strategier/verktøy for å mestre disse. KIB-kurset bygger på kognitiv terapi.

Kursdeltagerne behøver ikke si noe om eller dele sine personlige belastninger på kurset.  Før oppstart av kurset vil du bli innkalt til en kort forsamtale.

Kursene holdes vår og høst, og går over åtte-ti ganger. Kurset går fra klokken 16.00 til 18.30. Kurset er gratis, men kursdeltakerne betaler 450 kroner for kursboken. Kursholdere fra teamet er Gina Baarsrud og Kari Rivrud Herlofsen.

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Åpningstid mandager 09.00 - 11.00
og onsdager 09.00 - 11.00. 

Telefonnummer: 476 88 501.

E-post:
(ikke for personsensitive opplysninger)