Dette er en alternativ måte å organisere praktisk bistand for personer med store og sammensatte behov. Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren (brukeren) selv organiserer arbeidet til dem som yter bistand (assistenten).

Tildelingsenheten for helse, omsorg og bolig behandler søknadene om BPA.

Til søknadsskjema