Røyken kommune har en egen demenskoordinator som skal veilede pasienter og pårørende.

Demenskoordinator skal være et bindeledd mellom personer med demens, pårørende og hjelpeapparatet og samarbeider tett med de ulike helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Pårørendeskole arrangeres en gang i året.

Informasjonsmøte demensvennlig samfunn 15. mai 2019

Forutsigbarhet og trygghet

Personer med demens eller kognitiv svikt er ikke en ensartet gruppe. De har som alle andre ulike behov og interesser. God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, og iverksette individuelle tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livssituasjon og sykdomshistorie.

Personer med demens og deres pårørende skal oppleve forutsigbarhet og trygghet i møte med tjenesteapparatet, og tilbudet skal være basert på et helhetlig menneskesyn.

Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen

Hvorfor er demensutredning viktig:

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • Vurdering av medisiner
 • Tilrettelegge hjemmesituasjonen for personer med demens og pårørende
 • Sette i gang tiltak i riktig tid

Brosjyre demenskoordinator

Brosjyre demens - tidlig innsats

Demensvennlig samfunn

Røyken kommune skal være en demensvennlig kommune og har forpliktet seg til å være med i kampanjen «Demensvennlig samfunn».

Dette er en landsomfattende kampanje der Nasjonalforeningen for folkehelsen rekrutterer kommuner til å være med på å skape mer åpenhet og forståelse rundt det å leve med demenssykdom.

Kommunene som blir med får tilgang på kursmateriale som brukes i undervisning som gir ansatte i ulike bedrifter tips om hvordan man best kan møte personer med demens.

Røyken kommune satser stort og er stolte over å være en del av denne viktige kampanjen. Det er ansatt en prosjektleder i 100% stilling for ett og et halvt år.

Per november 2018 er omtrent 120 norske kommuner med, Røyken kommune ble nr. 2 i Buskerud til å forplikte seg til dette samarbeidet.

Det er nedsatt en styringsgruppe og en prosjektgruppe med deltakere fra demensforeningen og fra ulike etater i kommunen.

Kristin Laache, kommunens demenskoordinator, er med i begge grupper. Prosjektleder Rita Weum tiltrådte den 15.08.2018.

Prosjektgruppen har siden august 2018 jobbet systematisk for å treffe ulike deler i befolkningen. Vi er allerede godt i gang både med kursing og bevisstgjøringsarbeid. Vi har tatt utgangspunkt i Nasjonalforeningen for folkehelsens figur, som vist under, når vi har jobbet frem målsettinger i prosjektet.

Har du spørsmål om dette arbeidet, idéer til innovasjon eller ønsker du at din bedrift skal få gratis kurs så ta kontakt med:

Rita Weum
prosjektleder Demensvennlig samfunn, Røyken kommune
Mobil: 476 22 216                 
E-post:

 

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator:

Kristin Laache

Telefon 408 21 992

E-post:

Prosjektleder Demensvennlig samfunn:

Rita Weum

Telefon: 476 22 216

E-post: