Tildeling av plass skjer på bakgrunn av søknad til tildelingsenheten i Røyken kommune eller Brukertorget i Asker kommune.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold i sykehjem kan søkes av personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver hjemme basert på en individuell vurdering av den enkeltes behov.  Tjenesten gis for å hindre utmatting og gi mulighet til å opprettholde sosiale relasjoner.

Korttidsopphold

Korttidsopphold i sykehjem er et tilbud til personer som i en begrenset periode har behov for heldøgns pleie– og omsorg. Hensikten med opphold er å opprettholde eller forbedre funksjonsnivået.

Langtidsopphold

Langtidsopphold i sykehjem tildeles en person når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan ivaretas i eget hjem.