Dere som pårørende er en viktig ressurs. Pårørende har kunnskap som kan være viktig i både utredning, behandling og rehabilitering av den som er syk.

Pårørende kjenner pasientens bakgrunn og ressurser. Dere vet også hvordan pasienten er når han eller hun ikke er syk, og har erfaring med hvordan ulike tiltak virker. Dere vil ofte ha kjennskap til pasientens synspunkter og kan bidra til å ta pasientens perspektiv.

Hvem som har status som pårørende og nærmeste pårørende for helsetjenesten er nærmere regulert i pasientrettighetsloven. Utgangpunktet og hovedregelen er at pårørende og nærmeste pårørende er de/den som pasienten oppgir som dette. Pasienten velger altså fritt hvem som skal være pårørende og nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende og pårørende vil gjerne være person(er) med familiær tilknytning, men kan også være person(er) utenfor familien, for eksempel en god venn.

Det er ikke pårørende generelt, men den som oppgis som nærmeste pårørende som har rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen, og som helsepersonellet har rettslige plikter overfor. Det er derfor svært viktig å avklare hvem som er pasientens nærmeste pårørende. Pårørende har for øvrig ingen juridisk plikt til å ta omsorg for sine nærpersoner over 18 år.

Verge eller hjelpeverge som nærmeste pårørende

Oppnevnt verge eller hjelpeverge med særskilt sikte på helsespørsmål vil ofte være den som pasienten har nærmest kontakt med, og gjerne samme person som oppgis som nærmeste pårørende. I tilfeller hvor pasienten ikke oppgir nærmeste pårørende og det heller ikke er familiemedlemmer med varig og løpende kontakt med pasienten, vil oppnevnt verge eller hjelpeverge være den som trer inn som nærmeste pårørende. For mer info om verge, se https://www.fylkesmannen.no/Vergemal/

På Bråset ønsker vi at pårørende skal:

  • være en ressurs for pasienten under oppholdet med tanke på hverdagsaktiviteter og sosial omgang.
  • bidra til samarbeid og dialog mellom pasienten og primærkontakten. Man må tilstrebe å stille i eventuelle møter på dagtid.
  • være en støttespiller ved utarbeidelse av tiltaksplan, i samarbeid med pasienten.
  • følge pasienten til undersøkelser og prøvetaking utenfor Bråset.
  • sørge for flyttemelding, adresseforandring eller evt. oppsigelser.
  • sørge for fasttelefon på rommet dersom dette er ønskelig. Dette gjøres for egen regning.
  • merke pasientens tøy.

Ved besøk i avdelingen kan dere både oppholde dere på pasientrommet, i stuen i avdelingen, i kantinen ved hovedinngangen, i erindringsrommet i b-blokken eller i øvrige fellesarealer. I enkelte avdelinger er det pasienter som har behov for å skjermes for stimuli. Dersom dere er mange som er på besøk, er det derfor fint om dere spør om det greit at dere oppholder dere i stuen i avdelingen.

Noen pasienter har behov for særskilt ro under måltider. Ta kontakt med primærsykepleier dersom du ønsker å delta under måltid(er), og spør om dette er greit.