Ved langtidsopphold og korttidsopphold utover 60 døgn pr. kalenderår beregnes oppholdsbetaling ut fra pasientens og eventuell ektefelles inntekt.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp betales 75 % årlig.
Inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 % årlig.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter.

Kommunen kan kreve å få opplysninger om inntektsforhold som er nødvendig for å kunne fastsette vederlaget.

Pasienter med hjemmeboende ektefelle og/eller barn under 18 år gis fradrag for forsørgelse i henhold til forskriften. Kommunestyret har vedtatt å gi fradrag for dokumenterte boutgifter som husleie, villaforsikring (ikke innbo) og kommunale avgifter i normalt inntil 3 måneder.

Det foretas årlige etteroppgjør på bakgrunn av foregående års likning. Dersom det viser seg at en har betalt for mye/for lite i vederlag foregående år vil dette medføre utbetaling av tilgodebeløp eller faktura med krav om skyldig beløp. 


https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349

Kontaktinformasjon

Saksbehandler:

Lene Carho

Telefon:

31 29 61 85

E-post: