Har du planer om et arrangement som skal foregå i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Meldingen bør sendes minimum 2 uker før arrangementet skal skje.

For råd om sikkerhet ved store arrangementer, se veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ansvarshavende

  • Skal sette seg inn i og forstå de krav som fremkommer av byggets branninstruks (gjelder ikke arrangementer utendørs).
  • Skal kjenne til brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt verifisere at sentralen er i drift (gjelder ikke arrangementer utendørs).
  • Skal kjenne til plassering av brannslanger og slokkeapparater samt hvordan disse fungerer.
  • Skal kjenne til byggets rømningsveier, herunder all utganger og nødutganger.
  • Sørge for at rømningsveiene fungerer som forutsatt, herunder at de ikke låst, blokkert eller lagret ting i rømningsveiene.
  • Har ansvaret for at en eventuell evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til bygningens møteplass, og at de evakuerte blir der inntil annen beskjed blir gitt.
  • Skal ved røyk eller brann umiddelbart varsle Vestviken 110 på tlf.nr. 04110 eller 110.

Melding om arrangement – Dette ønsker brannvesenet opplysninger om:

Navn på lokale / sted:

Adresse:

Poststed:                                            Postnummer:

Eier av lokalet:

E-post:

Ansvarlig for arrangementet

Fornavn:                                                        Etternavn:

Telefon:

Tidspunkt for arrangement:

Fra:                                         Til:

Type arrangement:

__ Festival

__ Show

__ Konsert

__ Dataparty

__ Skolerevy

__ Salg / messe

__ Loppemarked

__ Idrett

__ Leirskole

__ Utendørs

__ Annet, spesifiser:

 

Forventet antall personer: __________

Maks antall personer lokalene er godkjent for: __________

Brennbarhet i innredning og utstyr

Beskrivelse av innredning og utstyret sin brennbarhet, brannfarlig virksomhet, samt bygningskonstruksjonens brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.

Rømningsveier

Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall, adkomst, bredde osv.) sett i forhold til beregnet antall personer og tilgjengelig rømningstid. Antall personer bør evt. Fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.

Prosedyre for evakuering

 

Oversikt over sikkerhetspersonell

Oversikt over sikkerhetspersonell. Antall, rutiner og ansvar. Gjennomført opplæring / øvelser osv.

Tilrettelegging for sikkerhetspersonell

Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i byggverk / område

Risikoanalyse

Enkel kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikringstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer

Denne meldingen knyttes opp mot brann og eksplosjonsvernloven §7, Tiltak ved store arrangementer.

Ǥ 7.Tiltak ved store arrangementer

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten.»