Velkommen til Røyken brann og redning

Vår visjon er at Røyken skal være en trygg kommune å leve i der ingen skal skades eller omkomme i ulykker eller branner. Vårt mål er at vi ved branner og akutte ulykker skal være underveis for å hjelpe innen 60 sekunder, uansett tid på døgnet.

Røyken brann og redning er organisert i to avdelinger

Brannforebyggende avdeling

Hovedmålet til forebyggende avdeling i Røyken brann og redning er å forebygge brann slik at tap av liv og verdier unngås. De brannforebyggende oppgavene er først og fremst knyttet til lovpålagte oppgaver. Forskrift om brannforebygging legger grunnlaget for arbeidet. Avdelingen utfører også andre oppgaver som ikke er direkte lovpålagt, men som har stor verdi til å forebygge brann.

Oppgavene retter seg mot ulike grupper og ulike faser som:

 • Besøk/befaringer/tilsyn/informasjonsarbeid med privatpersoner som lever med høyere risiko for brann enn gjennomsnittet – «Trygg Hjemme»
 • Veiledning ved bekymringsmeldinger om brannfarlige forhold.
 • Tilsyn med bygg hvor risikoen er spesielt stor
 • Informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten, via media, stands, «Åpen dag på brannstasjonen», besøk av barnehager, besøk på skoler, eldresentre osv.
 • Følge opp leverandører av feietjenester (tilsyn og feiing) i kommunene
 • Bistå plan- og bygningsmyndighetene ved tilsyn i byggesaker
 • Bistå plan- og bygningsmyndighetene ved byggesaksbehandling for å sikre riktig ressurser til vann, vei og adkomst i nye bygg
 • Saksbehandling og tilsyn i forbindelse med oppbevaring av brannfarlige væsker, gasser og eksplosiver
 • Deltagelse i risiko- og sårbarhetsanalyse.
 • Kurs og øvelser for brannvernledere og andre i både statlige, kommunale og private virksomheter

Råd og veiledning

Faglige spørsmål fra publikum besvares fortløpende. Spørsmål som krever omfattende behandling må imidlertid henvises til firma/konsulent. Noen henvendelser må også henvises til firma/ konsulent på grunn av brannvesenets habilitet som tilsynsmyndighet. I saker etter plan- og bygningsloven er brannvesenet rådgiver for bygningsmyndighetene når det gjelder branntekniske spørsmål.

Ansatte i forebyggende avdeling

Det jobber tre personer i forebyggende avdeling i RBR.  

Forebyggende avdeling

Hilde Edvardsen, mobil: 908 53 521

Branninspektør 

Magnhild Elisabeth Moe, mobil: 904 07 210

Branninspektør 

Vegard Boberg, mobil: 414 29 457

Beredskapsavdeling

Beredskapsstyrken i Røyken brann og redning sine hovedoppgaver er å være innsatsstyrke ved brann og ulykker samt drive brannforebyggende arbeid i form av informasjon. I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver. I Røyken er det til enhver tid 4 mann på vakt, 1 Overbefalsvakt + 1 Tankbilsvakt.

Samfunnet i dag stiller store krav til brannvesenet, noe som betyr at vi også må utvikle oss på flere områder enn bare brannslukking. Ved siden av branner, deltar vi også ved ulykker hvor miljø, mennesker og dyr trenger øyeblikkelig hjelp. Dette innebærer at vi stadig må trene og utvikle nye redningsmetoder for å kunne være raske og effektive ved ulike innsatser.

Ved branner og akutte ulykker skal RBR være underveis for å hjelpe (forspenningstid) innen 60 sekunder i tidsperioden 07-23 og 90 sekunder i tidsperioden 23-07, etter mottatt alarmmelding.

Vi har også mannskaper til å utføre redning av personer i vann og sjø. I denne forbindelse har vi en båt på henger stående på brannstasjon.

Brannvesenet skal også rykke ut ved uhell hvor farlig gods er involvert. Med farlig gods menes stoffer, væsker eller gasser som kan påføre mennesker, dyr eller miljø store skader. Eksempler på dette kan være brannfarlige væsker, gasser, sprengstoff etc. 

Andre oppgaver vi møter i arbeidsdagen vår er trafikkulykker, vannlekkasjer, innlåsninger, innbruddsalarmer og andre oppgaver hvor noen trenger vår assistanse. 

Når vi ikke er ute på utrykninger, følger vi en aktivitetsplan med ulike oppgaver som vi utfører. Blant disse gjøremålene kan nevnes:

 • Fysisk trening og testing
 • Stasjonsarbeid
 • Bil & materiellkontroll
 • Øvelser og opplæring
 • Befaringer                                                                                      

Brannsjef 

Dag Otto Sjøhaug 

Besøksadresse

Katrineåsveien 18, 3440 Røyken