Røyken brann og redning tilbyr gratis brannvernopplæring til foreninger og grupper i kommunen der medlemmene tilhører en risikoutsatt gruppe. Med risikoutsatte grupper menes grupper som er spesielt utsatt for å omkomme i brann eller forårsake brann.

Dette kan være aktuelt for:

 • Eldre og pleietrengende
 • Innvandrere, arbeidsinnvandrere og asylsøkere
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Personer i psykisk ubalanse
 • Brukere av rusmidler
 • Førstegangsetablerere

Personer som tilhører risikogrupper vil kunne ha:

 • Redusert bo-evne.
 • Høyere risiko enn en gjennomsnittsperson for å starte en brann.
 • Problemer med å høre varsel dersom det oppstår en brann.
 • Problemer med å slukke brann ved egen hjelp.
 • Problemer med å evakuere ved egen hjelp.

Brannstatistikk viser at personer over 70 år har nesten fire ganger høyere risiko for å omkomme i en brann enn de under 70 år. Også yngre hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er overrepresentert i brannstatistikken.

Undervisningsopplegget inneholder følgende temaer:

 • Forslag til enkle tiltak som beboer sel eller pårørende kan gjøre
 • Sjekkliste for brannsikkerhet
 • Grunnleggende brannteori og brannstatistikk
 • De vanligste brannårsakene og hvordan hindre brann
 • Varsling av brann
 • Slokking av brann
 • Råd om rømning

Temaene presenteres som en lysarkserie i PowerPoint med korte tekster, diskusjonsoppgaver, foto/illustrasjoner og videosnutter.

Ta kontakt med Røyken brann og redning ved Hilde Edvardsen, , så avtaler vi tid for undervisningen.