Finner feieren feil eller mangler ved fyringsanlegget som åpenbart kan føre til brann, kan brannsjefen forby videre bruk av fyringsanlegget med øyeblikkelig virkning

Slik umiddelbar bruksnektelse er særlig aktuelt når fyringsanlegget er plassert for nær brennbart materiale eller har andre vesentlige feil eller mangler som lett kan føre til brann.

Fyringsforbud skal gis skriftlig og begrunnes.

Vedtak om fyringsforbud skal:

  • Være skriftlig (Det gis først muntlig forbud av feier eller uttrykningsmannskaper)
  • Være begrunnet.
  • Opplyse om klageadgang, klageinstans og klagefrist.

Fyringsforbud oppheves ikke før retting av feil og mangler er gjennomført og skriftlig bekreftelse er sendt brannvesenet.