Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

  • husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen
  • eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Hva kan det gis tilskudd til?

  • både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen
  • både leid og eid bolig 

Hvordan søke?

Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i.

Elektronisk søknadsskjema

 

Andre finansieringsmuligheter

Du kan også søke om tilskudd til utredning og prosjektering. for å kartlegge behov, muligheter og kostnader. Dette kan for eksempel utføres av arkitekt eller en annen fagkyndig person. 
Dette tilskuddet er ikke økonomisk behovsprøvd.
Ta kontakt med kommunen du bor i for mer informasjon.

Tilskudd til etablering

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering.

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.

Tilskudd kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene.

Hvem kan få tilskudd til etablering?

Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.

Hvordan søke?

Tilskudd til etablering søkes i den kommunen du skal bosette deg i.

Elektronisk søknadsskjema

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunen, tlf. 31 29 60 00.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål i forbindelse med søknad om bolig? Ta kontakt med Wigdis S. Bakke tirsdag, onsdag eller torsdag.

Telefon: 31 29 60 06
E-post