Startlån er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

Barnefamilier

 • Du har barn og mangler bolig, eller bor i en bolig som ikke er egnet.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.
 • Du ønsker å beholde boligen for deg og barna ved samlivsbrudd.

Mottar trygd/ offentlige ytelser

 • Du har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Boliglåntakere med gjeldsproblemer

 • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid..
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Unge i etableringsfasen

 • Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån.
 • Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Hvordan søker du startlån?

Elektronisk søknadsskjema


Følgende dokumentasjon kreves:

 • Kopi av trygd/lønnsutbetaling for de 2 siste måneder
 • Dokumentasjon på annen gjeld/kreditter
  - opprinnelig lånebeløp, nåværende saldo og nedbetalingsplan
 • Dokumenterte boligutgifter / husleiekontrakt
 • Bekreftelse på annen finansiering / egenkapital
  - det skal foreligge bekreftelse på innvilget grunnfinansiering eller
  - minimum 2 avslag på søknad om lån i privat bank
  Et evt. avslag skal være basert på en økonomisk vurdering (ikke et bestemt beløp)
 • Ved samlivsbrudd skal husstander med barn fremlegge samværsavtale. 
 • Ved refinansiering og kjøp av bolig skal det foreligge takst / verdivurdering av boligen
 • Annen dokumentasjon: Saksbehandler tar kontakt dersom det er behov for ytterligere dokumentasjon

Har du spørsmål om startlån?

Ta kontakt via servicetorget på telefon 31 29 60 00 eller send en e-post til Wigdis S. Bakke på: