NAV Røyken gir veiledning om sosiale tjenester, for eksempel økonomisk sosialhjelp, som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

NAV Røyken gir slike råd og veiledning etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §17

Dersom du er i en vanskelig økonomisk situasjon, så kan du ta kontakt med sosialtjenesten i kommunen. 

Det er inntil tre ukers saksbehandlingstid på vanlige sosialhjelpssøknader. Stønad kan utbetales raskere dersom det oppstår uforutsette hendelser.
Vedtak om økonomisk sosialstønad hjemles i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Kap.4. 

Før sosialhjelp vurderes skal det klarlegges om det er mulig å for søkeren å skaffe seg arbeid eller om det finnes andre muligheter og rettigheter som kan gjøres gjeldende.

Tildeling og utmåling av sosialstønad skal skje etter individuell behovsprøving på grunnlag av søkerens økonomiske, sosiale og helsemessige forhold. 
Urettmessig utbetalt stønad som er innvilget ut fra feil/mangelfulle opplysninger gitt av søkeren, kan kreves tilbakebetalt. 

Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad. Det kan også kreves aktivitetsplikt av den som mottar sosialstønad. 

Sosialtjenesten kan kreve refusjon for økonomisk sosialstønad som er innvilget både til søkeren og ektefellen i påvente av en annen ytelse fra NAV. 

Du kan lese mer om økonomisk stønad på NAV.no  

NAV Røyken tilbyr:

  • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

  • Forhandling med kreditorer

  • Bistand med å sette opp hverdagsbudsjett

  • Bistand i forhold til frivillig gjeldsordningsavtale
  • Bistand med forberedelser til tvungen gjeldsordning via Namsmannen.  

Du må booke timeavtale hos gjeldsrådgiver i NAV Røyken

I påvente av time, rådes søkerne til å informere sine kreditorer om at de har bestilt eller har fått timeavtale hos NAV Røykens gjeldsrådgiver.

Er du akutt bostedsløs? NAV Røyken kan hjelpe deg med å finne midlertidig bolig. Dette gjelder bare midlertidig bolig for personer og familier i akutte nødsituasjoner. Bestemmelsen gir ingen plikt til å løse mer permanente boligproblemer.

Dersom du har økonomisk mulighet til det, kan du måtte betale hele eller deler av husleien selv

Tjenesten er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 .

Praktiske opplysninger

Du kan kontakte NAV Røyken på telefon 55 55 33 33 for å få hjelp til å søke om midlertidig bolig. Du kan gå inn på Din side på nav.no.

Dersom søknaden innvilges, vil det normalt sett bli fattet vedtak om midlertidig bolig i 14 dager.

Hvis du får avslag på søknaden, kan du påklage vedtaket innen 3 uker. Se punkt under i menyen om klagebehandling.

NAV Røyken kan i henhold til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kreve aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp. 

Aktuell aktivitet blir vurdert i samarbeid med veilederen i NAV Røyken. 

Målsettingen er at brukerne kommer ut i ordinært arbeid og blir selvforsørgende.

Innbyggere som misbruker alkohol og/eller andre rusmidler kan henvende seg til NAV Røyken for råd og hjelp. NAV Røyken har to ruskonsulenter, som gir veiledning til de som har et rusproblem og berørte familier.
Dersom hjelp utenfor institusjon ikke er tilstrekkelig, kan NAV Røyken eller fastlege henvise til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Pakkeforløp rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

For mer informasjon:

Forløpskoordinator:

Brukere i pakkeforløp kan ha behov for en kommunal forløpskoordinator. Forløpskoordinator skal være med på å sikre at spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i Røyken kommune samhandler om utredning, behandling og individuelt tilpasset oppfølging.

Kontaktinformasjon:

For nærmere informasjon om pakkeforløpene, ta kontakt med koordinerende enhet,Tildelingsenhet for helse, omsorg og bolig v/ IP-ansvarlig Maria Alice Lie på telefon: 40 911 362

                               

NAV Røyken tilbyr kvalifiseringsprogram jfr.Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 29.  

Målet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging - også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker. Deltakere i kvalifiseringsprogrammet har rett til en kvalifiseringsstønad som gir forutsigbarhet og mulighet for å planlegge økonomien over tid.

Mer om kvalifiseringsprogrammet

 

Enkeltvedtak som sosialtjenesten har truffet kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen, og Fylkesmannens avgjørelse kan ikke påklages videre. Jfr. Forvaltningsloven Kap.6

Klagen skal først sendes til den instans som har fattet vedtaket (NAV Røyken) for ny vurdering. Dersom det ikke fremkommer nye opplysninger i klagen og vedtaket opprettholdes, oversender sosialtjenesten klagen til Fylkesmannen

.

Kontakt NAV Røyken

Adresse: Spikkestadveien 90, 3440 Røyken.

Telefon: 55 55 33 33.

Telefonåpningstid: Mandag – fredag fra
08.00 – 15.30.

Åpningstid NAV Røyken: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 12.00 – 14.00.
Onsdag: Stengt.

E-post: