Kommunale boliger i Røyken omfatter ordinære utleieboliger, tilrettelagte boliger uten bemanning og bofellesskap med bemanning.

Målgruppe

Personer som av økonomiske, helsemessige eller sosiale årsaker har problemer med å skaffe seg bolig på det private boligmarkedet.

Søk via elektronisk søknadsskjema

Inngåelse av husleiekontrakt

Det er Røyken kommunes boligstiftelse som forvalter alle utleieboligene, og som inngår husleiekontrakt med søker som har fått tildelt bolig.

Det kreves depositum eller husleiegaranti for leie av kommunal bolig.

Søkere som har lav inntekt og høye boutgifter, kan søke om bostøtte fra Husbanken. Det kan søkes om kommunal bostøtte forutsatt at det er søkt om bostøtte fra Husbanken.

 

Målgruppe

Personer som har behov for bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede, herunder fysisk og psykisk funksjonshemming, samt personer med psykiske lidelser.

Om boligene

Boligene er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede, og fysisk tilrettelagt slik at beboeren etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorgstjenester. Tilrettelagte boliger i Røyken kommune er utformet i henhold til Husbankens regler som selvstendige boliger på minimum 55 kvm, eller som bolig i bofellesskap med fellesarealer.

Pleie- og omsorgstjenester

Beboere i tilrettelagte boliger får tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis som andre hjemmeboende.

Innskudd/husleie

Tilrettelagte boliger er i hovedsak organisert som borettslag. For borettslagsboligene betales innskudd og månedlige fellesutgifter.

For utleiebolig kreves det depositum/husleiegaranti fra Nav og månedlig husleie.

Søknadsskjema

 

 

Søknad om kommunal bolig skjer via elektronisk søknadsskjema.

Til elektronisk søknadsskjema

 

Søkere som ikke har tilgang til datamaskin, eller trenger bistand til å fylle ut skjema, kan henvende seg til Slemmestad bibliotek eller til Servicetorget på rådhuset.

Følgende dokumentasjon kreves:

  • Kopi av de to siste lønns/trygdeutbetalinger for husstanden.
  • Kopi av siste års selvangivelse for husstanden.
  • Ved søknad om omsorgsbolig skal legeerklæring legges ved.

Dersom det bor flere voksne over 18 år i husstanden, skal økonomiske opplysninger dokumenteres for alle.

Søknader som ikke inneholder tilstrekkelige opplysninger vil ikke bli behandlet før nødvendig dokumentasjon er mottatt. Søker vil motta skriftlig melding om vedtak.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål i forbindelse med søknad om bolig? Ta kontakt med Wigdis S. Bakke tirsdag, onsdag eller torsdag.

Telefon: 31 29 60 06
E-post