Kommunale boliger i Røyken omfatter ordinære utleieboliger, omsorgsboliger uten fast bemanning og bofellesskap med bemanning.

 

Målgruppe
Personer som har behov for bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede, herunder fysisk og psykisk funksjonshemming, samt personer med psykiske lidelser.

Om boligen
Omsorgsboligene er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede, og fysisk tilrettelagt slik at beboeren etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorgstjenester. Omsorgsboligene i Røyken kommune er utformet i henhold til Husbankens regler som selvstendige boliger på minimum 55 kvm, eller som bolig i bofellesskap med fellesarealer.

Pleie- og omsorgstjenester
Omsorgsboliger er ikke fast bemannet, men beboerne vil få tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis som andre hjemmeboende.

Innskudd/husleie
For borettslagsboligene betales innskudd og månedlige fellesutgifter.For utleiebolig kreves det ikke innskudd.

Lokalisering
Bråsethøgda bofellesskap, Røyken (NBBO), med tilsammen 22 leiligheter
Lille Åros borettslag, Åros (USBL), med tilsammen 20 leiligheter
Bølstadsenteret borettslag, Spikkestad (USBL), med tilsammen 24 leiligheter, inkludert 8 leiligheter i bofelleskap for demente.

Omsorgsbolig - utleie
Kirkeallèen 5, Slemmestad, med tilsammen 5 leiligheter.

Søknadsskjema

Målgruppe
Personer som av økonomiske og/eller helsemessige og/eller sosial årsaker har problemer med å skaffe seg bolig på det private boligmarkedet.

Hvordan gå frem

Søk via elektronisk søknadsskjema

Inngåelse av husleiekontrakt
Det er Røyken kommunes boligstiftelse som forvalter alle utleieboligene, og som inngår husleiekontrakt med søker som har fått tildelt bolig.

Det kreves depositum eller husleiegaranti for leie av kommunal bolig.

Søkere som har lav inntekt og høye boutgifter, kan søke om bostøtte fra Husbanken. Det kan søkes om kommunal bostøtte, forutsatt at det er søkt om bostøtte fra Husbanken.

Målgruppe
Personer som har behov for tilrettelagt bolig og heldøgns helse - og omsorgstjenester

Bofellesskap 
Den enkelte beboer har egen bolig med stue/ kjøkken, soverom og bad. I tillegg disponerer de fellesareal med stue og kjøkken.

Bemanning
Bofellesskapene er helt eller delvis døgnbemannet, og beboerne får tildelt tjenester etter behov på individuell basis som andre hjemmeboende.

Innskudd/husleie
Det betales innskudd og månedlige fellesutgifter for omsorgsbolig i borettslag.
Det kreves depositum / husleiegaranti og månedlig husleie for leie av kommunal bolig.

Bofellesskapene er lokalisert på følgende steder:

Bofellesskap for demente:
Bølstadsenteret bofellesskap, Spikkestad, med til sammen 8 leiligheter.

Bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming:
Bråsetveien 10, Røyken, med til sammen 12 leiligheter.
Bråset borettslag bofellesskap, Røyken, med til sammen 12 leiligheter.
Nyveien 37, Slemmestad, med tilsammen 20 leiligheter.

Bofellesskap for personer med psykiske lidelser
Kirkealleen 7, Slemmestad, med til sammen 5 leiligheter.
Kirkealleen 5, Slemmestad, med til sammen 14 leiligheter.

Bofellesskap for personer med varig nedsatt funksjonsnivå
Oddevallveien 6, Spikkestad, med tilsammen 27 leiligheter.

Søknadsskjema

Søknad om kommunal bolig skjer via elektronisk søknadsskjema.

Til elektronisk søknadsskjema

Søkere som ikke har tilgang til datamaskin, eller trenger bistand til å fylle ut skjema, kan henvende seg til Slemmestad bibliotek eller til Servicetorget på rådhuset.

Følgende dokumentasjon kreves:

  • Kopi av de to siste lønns/trygdeutbetalinger for husstanden.
  • Kopi av siste års selvangivelse for husstanden.
  • Ved søknad om omsorgsbolig skal legeerklæring legges ved.

Dersom det bor flere voksne over 18 år i husstanden, skal økonomiske opplysninger dokumenteres for alle.

Søknader som ikke inneholder tilstrekkelige opplysninger vil ikke bli behandlet før nødvendig dokumentasjon er mottatt. Søker vil motta skriftlig melding om vedtak.

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Åpningstid
Mandag - fredag 08.00 - 15.30
Telefon: 31 29 60 00

E-post:

Drop-in

Drop-in-time angående bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd og kommunal utleiebolig:
Tirsdager klokken 08.30-11.30.

Møt opp på servicetorget på rådhuset.