Husbankens bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til personer med lav inntekt.

For å kunne søke må du være fylt 18 år, ikke være student eller avtjene siviltjeneste eller førstegangstjeneste.
Du må være folkeregistrert på boligens adresse den 1. i måneden du søker. Søknadsfrist er den 25 i hver mnd. Utbetalingen vil skje innen den 20 i mnd etter.

Sjekk om du kan få bostøtte med Husbankens bostøttekalkulator.

Du kan søke om bostøtte elektronisk eller på papirskjema (k

rever innlogging med elektroninsk ID)

Søknaden sendes til Røyken kommune som behandler saken, mens Husbanken fatter vedtakene og utbetaler bostøtten.

Les mer om bostøtte på Husbankens nettsider.

Kommunal bostøtte

Hvem kan søke om kommunal bostøtte?
Personer og husstander som bor i en kommunalt tildelt bolig og som fyller kriteriene for søknad om kommunal bostøtte, se retningslinjer.

Hvordan søke om kommunal bostøtte?
Det søkes om kommunal bostøtte på eget søknadsskjema som fås ved henvendelse til kommunens servicetorg. Ferdig utfylt søknadsskjema med dokumentasjon sendes pr. post til Røyken kommune, Rådhuset, 3440 Røyken

Hvilke krav settes til søker?
Søker må ha søkt om bostøtte fra Husbanken
Søker må fylle ut søknadsskjema om kommunal bostøtte og legge ved dokumentasjonen som etterspørres. Det er spesielt viktig å dokumentere husstandens samlede inntekt, herunder også formue, samt husleien. Dette innebærer at kopi av siste års ligningsattest, samt kopi av siste lønns-trygdeutbetaling må legges ved søknaden.

Søker er pliktig til å opplyse kommunen dersom det skjer endringer i husstanden.

Søknadsskjemaene med samtykkeerklæring sendes til Servicetorget, Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Drop-in

Drop-in-time angående bostøtte fra Husbanken, startlån og boligtilskudd:
Tirsdager klokken 08.30-11.00.

Møt opp på servicetorget på rådhuset.