Husstander med en samlet årlig bruttoinntekt på mindre enn tre ganger folketrygdens grunnbeløp (G), og som ikke har fri barnehageplass gjennom andre ordninger, får innvilget fri barnehageplass etter søknad.

Dette følger av Røyken kommunes lokale ordning om fritak for oppholdsbetaling i barnehage.  Besøk NAV for å se grunnbeløp.

Søker du for søsken må du sende ett skjema for hvert barn.

Barnet og én av foreldrene må ifølge folkeregisteret være registrert bosatt i Røyken kommune.  Husstandens inntekt beregnes etter disse retningslinjene:
Brutto lønnsinntekt, skattepliktige trygder, barnebidrag, studielån og stipend

Inntekter som ikke regnes med:  Kontantstøtte, sosialhjelp, kursstønad fra NAV, barnetrygd, grunn-/ og hjelpestønad.

Vedtaket om fri barnehageplass gjelder til og med juni fordi juli er en betalingsfri måned.  Hvis du søker midt i barnehageåret, gjelder vedtaket fra og med påfølgende måned, så sant kriteriene er oppfylt.  Eksempel:   Søker du 2. januar, gjelder friplass fra 1. februar.  Søker du i mai, kan vedtaket gjelde ut juni året etter.  Vedtak om friplass dekker også kostpenger.
Innvilgede søknader har ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom du og/eller din ektefelle/samboer får endringer i inntekten din/deres, må du melde fra om dette med én gang.