Røyken kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er 199.833 kroner per heltidsplass for barn 0-2 år og 94.108 kroner for barn 3-6 år i 2019.

I beregningen som ligger til grunn for tilskuddssatsen, har vi brukt makspris for foreldrebetaling i forslaget til statsbudsjett. Maksprisen for foreldrebetaling fastsettes endelig i statsbudsjettet. Vi tar forbehold om at vedtaket kan bli omgjort, hvis endelig makspris avviker fra foreslått makspris, jf. forvaltningsloven § 35 siste ledd. 

Rettslig grunnlag for satsberegningen

Kommunens tilskudd til private barnehager er regulert av barnehageloven § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften).

Kommunen skal fatte vedtak om satser til private barnehager i kommunen innen 31. oktober i året før tilskuddsåret etter forskriften § 9. Det er kommunens faktiske driftsutgifter og barnetallet i egne ordinære barnehager fra to år før tilskuddsåret, jf. § 3, som skal legges til grunn i beregningen av satsene.

Når kommunen har funnet brutto ordinære driftsutgifter i kommunale barnehager i regnskapsåret, skal den legge til et pensjonspåslag etter § 4 og et administrasjonspåslag i samsvar med § 5. Pensjonsutgifter inkludert arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften i kommunens ordinære barnehager, skal trekkes fra i beregningen driftstilskudd. Årsaken er at det skal beregnes et eget påslag for pensjonsutgifter. Også utgifter til administrasjon skal trekkes ut, da det skal beregnes et eget påslag for administrasjonsutgifter.

Pensjonspåslaget skal utgjøre 13 prosent av lønnsutgiftene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Administrasjonspåslaget skal være 4,3 prosent av brutto driftsutgifter.

Kommunen skal også prisjustere driftsutgiftene med kommunal deflator for året før tilskuddsåret og kommunal deflator for tilskuddsåret, jf. § 10. Slik tas det hensyn til pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren frem til og med tilskuddsåret.

Vi gjør oppmerksom at satsene til kapitaltilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet i forskriften § 6.

Driftsutgifter

Kommunen skal beregne driftstilskuddet ut fra «gjennomsnittlige driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter», jf. forskriften § 3 første ledd. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Det er kommunens faktiske driftsutgifter til barnehage som skal være med i beregningen.

Pensjonspåslag

Etter forskriften § 4 første ledd skal kommunen gi et påslag for pensjonsutgifter på 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Lønnsutgiftene omfatter fastlønn, lønn til vikarer, lønn til ekstrahjelp, overtidslønn, annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser, lønn vedlikehold, lønn renhold, godtgjørelser folkevalgte og trekkpliktige/opplysningspliktig ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn og feriepenger.

Har den private barnehagen pensjonsavtale inngått før 1. januar 2015 og vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget, har den private barnehagen etter søknad til kommunen krav på å få dekket sine pensjonsutgifter. Den private barnehagens pensjonsutgifter fremgår av barnehagens to år gamle regnskap. Kommunens plikt til å dekke barnehagens pensjonsutgifter er begrenset oppad til kommunens pensjonsutgift per heltidsstilling i egne tilsvarende barnehager. (Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4a.)

Administrasjonspåslag

Kommunen skal gi et påslag for administrasjonsutgifter på 4,3 prosent av faktiske brutto driftsutgifter, medberegnet pensjonspåslaget etter § 4.

Brutto driftsutgifter er her faktiske brutto driftsutgifter i kommunale barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter, samt utgifter til særskilt tilrettelegging.

Prisjustering av driftsutgifter, pensjonspåslag og administrasjonspåslag

I og med at grunnlaget for tilskuddssatsene baserer seg på utgifter to år tilbake i tid, 2017, må disse prisjusteres med kommunal deflator for både 2018 og 2019. I Nasjonalbudsjettet er kommunal deflator henholdsvis 3,0 prosent og 2,8 prosent for 2018 og 2019.

Reviderte regnskapstall for 2017 er deflatorjustert med nevnte satser, som resulterer i tall for 2019.

Forskriften § 10 regulerer bruken av kommunal deflator i tilskuddsberegningen.

Oppholdstimer og heltidsplasser – små og store barn

Forskriften § 3 tredje ledd slår fast at kommunen skal beregne antallet heltidsplasser i ordinære kommunale barnehager. Dette kan gjøres på to måter. Kommunen kan enten beregne antallet heltidsplasser i kommunale beregne med egne tellinger gjennom regnskapsåret eller med bruk av et vektet gjennomsnitt av årsmeldingen fra året før regnskapsåret og årsmeldingen fra regnskapsåret.

Røyken kommune har valgt å beregne barnetallet i de kommunale barnehagene ut fra et vektet gjennomsnitt av årsmeldingen fra året før regnskapsåret og årsmeldingen fra regnskapsåret.

Årsmeldingen fra året før regnskapsåret vektes med 7/12, og årsmeldingen fra regnskapsåret vektes med 5/12. Dette tar hensyn til at det skjer flere endringer i barnetallet i barnehagene ved oppstart av nytt barnehageår i august. Summen av vektingen utgjør barnetallet i kommunale ordinære barnehager to før tilskuddsåret.

Prisjusterte driftsutgifter 2019 fordelt på små og store barn

Kommunen skal fastsette tilskuddssatsene i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn under og over tre år. Små barn vektes med en faktor på 1,8 for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser. De deflatorjusterte driftsutgiftene fordeles på små og store barn.

Foreldrebetaling og kostpenger

Vi trekker fra foreldrebetalingen basert på maksimalpris fra tilskuddsåret og kostpenger fra regnskapsåret to år før tilskuddsåret. Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned fra 1. januar 2019 til 31. juli 2019. Fra 1. august 2019 økes foreldrebetalingen til 3 040 kroner per måned. 

Kostpengene for 2017 utgjorde kroner 4.653. Da kostpengene er i 2019-kroner, må kostpengene justeres med kommunal deflator for 2018 og 2019. Etter justering med deflator, utgjør kostpengene 446 kroner i måneden.

Satser 2019 (nasjonale satser kunngjort av Utdanningsdirektoratet 31.10.2018)    
Ordinære barnehager:   Satser pr. år
Driftstilskudd - kommunale satser Barn 0-2 år 199 833

Driftstilskudd - kommunale satser 

Barn 3- 6 år 94 108
     
Nasjonale satser  Byggeår til og med 2010 9500
Nasjonale satser Byggeår 2011-2013 16 700
Nasjonale satser Byggeår 2014-2016 20 200
Nasjonale satser Byggeår 2017-2019 21 400
     
Familiebarnehager:  Driftstilskudd Kapitaltilskudd
Driftstilskudd - nasjonale satser. Barn 0-2 år 163 900 13 300
Driftstilskudd - nasjonale satser. Barn 3-6 år 124 500 13 300
Forskriftens §7 5. ledd: Kommuner som ikke har kommunale familiebarnehager har plikt til å bruke nasjonale satser på drifts- og kapitaltilskudd    
     
Åpen barnehage:   Satser pr. år
Nasjonale satser 2019 6-15 timer 21 400
Nasjonale satser 2019 16 timer + 30 200
     
Type barnehager:    
Ordinære barnehager, barn fra 0 år til 2 år. Kroner per heltidsplass per år gjeldende for tilskuddsåret 2019 2 276
Ordinære barnehager, barn fra 3 år til 6 år. Kroner per heltidsplass per år gjeldende for tilskuddsåret 2019 1 264