Dokumentet gir informasjon om hvordan man skal gå fram for å søke om å opprette en barnehage, og beskriver Røyken kommunes rutiner med lenker til ulike instanser.

Søknadsskjemaer for godkjenning av barnehager i Røyken kommune

Begge skjemaer fylles ut elektronisk og sendes via skjemaløsningen.

Driftstilskudd

Regelverket for beregning av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager er gitt i forskrift om økonomisk likeverdig behandling av ikke-kommunale og kommunale barnehager, se Utdanningsdirektoratet. Regelverket er i hovedsak slik:

Samtlige ikke-kommunale barnehager får nå 100 prosent av hva kommunale barnehageplasser koster kommunen (totale kostnader minus foreldrebetaling).

Tilskuddet beregnes innen 1.2. i tilskuddsåret på grunnlag av regnskapsførte kommunale kostnader året før. Etter året er slutt skal det foretas en avregning mot virkelige kommunale kostnader.

Tilskuddet består av et driftstilskudd (lønn og driftsmidler) og et kapitaltilskudd (avskrivning og renter på bygninger og andre anleggsmidler).

Det skal beregnes driftstilskudd separat for store barn og små barn (under tre år). Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av departementet.

Driftstilskudd - satser for 2019

Ordinære barnehager:

  • 0-2 år: 199 833 kroner
  • 3-6 år: 94 108 kroner

Familiebarnehager:

  • Nasjonale satser 0-2 år: 163 900 kroner
  • Nasjonale satser 3-6 år: 124 500 kroner

Åpen barnehage:

  • Nasjonale satser per barn 6-15 timer: 22 000 kroner
  • Nasjonale satser per barn over 16 timer: 30 800 kroner