Det har de senere årene vært fokusert på barns språkutvikling og hvor viktig de førspråklige ferdighetene har for barnas senere evne til å tilegne seg språket.

Forskning viser til at barnets språkutvikling allerede starter mens barnet ligger i mors mage. Hørselen er utviklet i 30.svangerskapsuke og barnet synkroniserer bevegelsene i samsvar med mors talerytme. Det er derfor svært viktig at vi i barnehagen følger opp barnas språkutvikling helt fra de starter på Hestehoven til de slutter hos oss og går over i skolen.

Hos de minste barna er språkutvikling situasjonsavhengig og foregår i "her og nå" situasjoner. Kommunikasjonen dreier seg om konkrete agjenstander i konkrete sitasjoner. De voksne kommuniserer med barna ved å ordsetter alt fra handlinger og følelser i samspillet mellom dem og omgivelsene. Det er viktig å fokusere på å bruke et barnetilpasset språk som fokuserer på at vi sier ting tydelig, langsomt og med stor stemmevariasjon og at vi lar handling akkompagneres av tale. I tillegg til dette er lek med rytme, sang og bevegelse viktig i samspillet mellom både de minste og de største barna.

Etter hvert som barna mestrer det situasjonsavhengige språket går de over til å kunne forstå et situasjonsuavhengig språk. Språket går fra å være et "her å nå" språk til å bli et "der og da" språk. Det vil si at de kan fortelle om situasjoner som har hendt eller de kan sette ord på objekter som ikke finnes i en "her og nå" situasjon. Vi kan sammenligne språkutviklingen hos barna med det berømte isfjellet som kun har deler av seg over vannet. Det arbeidet som foregår i barnehagen er å styrke de delene som ligger under vann og som vi kan beskrive som språkforståelsen og ordforråd, mens uttalen og det daglige språket ligger over vannet. Barnehagens oppgave vil være i samarbeid med hjemmet å styrke den usynlige delen først på Hestehoven og så videreføre dette på Blåveisen og Hvitveisen ved å bruke for eksempel "Språksprell".

Språksprell

Språksprell er metodiske språkleker utviklet av Lise L. Elsbakk og Anne Marit Valle. De fokuserer på språklig bevissthet som grunnlag for senere skrive og leseferdigheter i skolen.

For at barn lettere skal "knekke" skrive og lesekoden er språkligbevissthet viktig. Derfor er det viktig at barn lærer seg å leke med språket før skolestart slik at de får forståelse for språkets fonologiske sider.

Lekene i språksprell er bygget opp slik:

  • Oppmerksomhet for lyd

Disse lekene har som formål å skjerpe barnas oppmerksomhet for lyder generelt og i å trene deres evne til å holde på konsentrasjonen over tid.

  • Rim og regler.

Her er målet å være med på å utvikle barnas evne til å fokusere på språkets former og strukturer uavhengig i hva som blir sagt. Lekene er med på å stimulere barnas rim og rytmeoppfatning.

  • Stavelsesdeling.

Her fokuserer vi på ordanalyse i forhold til stavelser. Lekene er med på å gi barna en fonologisk bevissthet. Det vil si vår evne til å oppfatte og utnytte språkets lydmessige struktur eller oppbygging. Dette er en ferdigheter som er viktig å beherske når barna senere skal erobre skriftspråkets verden.

  • Forlydsanalyse.

Disse aktivitetene retter barnas oppmerksomhet på lydene/fonemene i språket. Det er viktig for senere forståelse av skriftspråket at barna blir oppmerksomme på at språket er bygget opp av ulike lyder. Det er ordets første lyd som vektlegges