Hos oss har leken en framtredende plass. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og mestring i barnehagen.

Vi er opptatt av å legge til rette for å gi inspirasjon og impulser i leken både inne og ute.

Vi mener at det å forstå lekens vesen, er en viktig del av det å forstå barn.  Gjennom lek skjer mye av barns læring, og gjennom leken skaffer de seg erfaringer de viderefører til virkeligheten. Gjennom leken skapes vennskap. Derfor har vi fokus på å legge best mulig til rette for både styrte aktiviteter og fri lek.

Voksne skal være aktive i forhold til å sette i gang og utvikle barns lek. Vi skal følge med på og vite hva barn leker, hvordan barna fordeler roller og bruker rommet. Det som barn er opptatt av og interessert i skal være utgangspunkt for lek i barnehagen. Vi voksne skal sammen med barna komme med ideer og gjøre grep som kan berike og utvikle leken. Noe av dette kan være forankret i ulike prosjekter og temaer gjennom året.

Ny Rammeplan for barnehage sier: Lekens skal ha en sentral plass i barnehage, og lekens egenverdi skal anerkjennes.

Røyken kommune har valgt  å prioritere leken som satsingsområde for 2017-2020 og har valgt å delta i et felles utviklingsprosjekt.

Prosjektet heter :
« Alle ansatte i barnehagen skal bli profesjonelle lekere med kunnskap og bevissthet om lekens betydning for trygghet, trivsel, utvikling og psykisk helse».

Inneholder blant annet felles fagdager for alle ansatte og samlinger for ledere.
Det skal foregå opplæring i praksis.
Vi har knyttet til oss eksterne aktører fra kompetansesentra og ansatte i høyskolesystemet, Line Melvold fra STYD og Terje Melaas.

Handlingsplan

Barn og foreldre møter en barnehage som:

  • Sikrer gode utviklingsmuligheter gjennom lek, læring, omsorg og nysgjerrighet
  • Sikrer gode barndomsopplevelser her og nå
  • Sikrer inkludering og god psykisk og fysisk helse
  • Danner grunnlag for barnas framtidskompetanse
  • Har en reflekterende praksis med kontinuerlig forbedringspraksis
  • Har et økologisk perspektiv 

Barn og foreldre møter:

  • Koordinerte hjelpetjenester tilpasset barnets og familiens behov som sikrer likeverdige muligheter og inkludering.
  • Tjenester som gir god og hensiktsmessig informasjon.