Vedtekter Åpen barnehage fra 1. juli 2003, revidert 7. november 2011.

1. Innledning:

Barnehagene drives av Røyken kommune i samsvar med lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64, forskrifter og retningslinjer samt rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver av 1. mars 2006 fastsatt av Kunnskapsdepartementet og pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene og planer for den enkelte barnehage.

2. Formål:

Åpen barnehage er en møteplass for foreldre og barn i Røyken kommune.
Her kan barna leke sammen og voksne kan knytte nye kontakter.

3. Bemanning:

Barnehagen bemannes med pedagog og barneveileder. Åpen barnehage ligger som en egen avdeling under styrer i Røyken barnehage.

4. Åpningstid:

Åpningstid: Tirsdag, onsdag og torsdag 08.45 – 14.15. Det vil bli gitt informasjon i god tid i forveien ved endringer.
Barnehagen er stengt 5 dager pr. år på grunn av planleggingsdager. Foreldrene kan bli bedt om å holde barnehagen åpen ved kurs eller sykdom.

5. Samarbeidsutvalg:

Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg, jfr. § 4 i lov om barnehager.
Samarbeidsutvalget skal bestå av representanter fra brukerne og personalet, og velges for ett år.
SU skal i henhold til lov om barnehager § 2 fastsette årsplanen for den pedagogiske virksomheten. Åpen barnehage ligger nå som egen avdeling under Røyken barnehage, og har felles samarbeidsutvalg.

6. Internkontroll

Det er utarbeidet rutiner for internkontroll i Åpen barnehage, og disse skal være kjent for hele personalet. Foresatte har selv ansvar for å gjøre seg kjent med barnehagens vedtekter og barnehagens brann- og ulykkesrutiner.

Av sikkerhetsmessige årsaker må alle foresatte registrere seg hver gang de kommer og går i Åpen barnehage. Første gang de kommer i barnehagen må de bekrefte og ha lest barnehagens vedtekter og rutiner for brann og ulykke. Det finnes et eget skjema for dette.

Det er ikke tillatt å røyke på barnehagens område i åpningstiden.

7. Taushetsplikt

Barnehagen skal i henhold til barnehagelovens § 21 - § 23 følge bestemmelser om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten.

8. Arealfastsetting

Netto leke- og oppholdsareal i barnehagen er ca. 144 m2.

9. Betaling

Hver familie skal bidra med kr. 30,- pr. dag.

10. Sykdom

På grunn av smittefare skal syke barn holdes hjemme fra barnehagen.

11. Forsikring

Kommunen har egen kollektiv ulykkesforsikring for barn i kommunale barnehager. Ulykkesforsikringen dekker ulykker i barnehagens åpningstid.

12. Hvem er barnehagen for?

Barnehagen er et tilbud til familier bosatt i Røyken kommune, for barn under skolepliktig alder. Barnet kan komme i følge med andre voksenpersoner enn foreldrene. En voksen kan ikke ha med seg flere barn enn han/hun kan ha ansvar for.

13. Foreldrenes rolle

I Åpen barnehage blir foreldrene regnet som en del av bemanningen. Den enkelte foresatte har hovedansvar for eget barn under hele oppholdet i Åpen barnehage, både i barnehagen og ved alle turer/ arrangementer. 
De foresatte skal ha en aktiv rolle i forhold til egne barn, andres barn, andre voksne og personalet.

Foresatte har innflytelse på innholdet i barnehagen, rutiner og regler. Det forventes aktiv deltagelse i forberedelser og opprydding. Et godt tilbud er avhengig av tilbakemeldinger fra brukerne.

14. Ferie

Barnehagene har stengt jul, påske og 5 uker om sommeren. Det er uke 27, 28, 29, 30 og 31.

Adresse: Vangsfjellveien 1, 3440 Røyken                              

Telefon: 468 59 783

E-post: