Vi er en forebyggende helsetjeneste og vi arbeider med barn og unge i alderen 0-23 år som har ulike funksjonsvansker i forhold til bevegelse og aktivitet. Tjenesten er gratis. Ved sammensatte vansker og behov for tverrfaglig oppfølging samarbeider vi tett med blant annet PPT, logoped, spesialpedagog, helsestasjonen, barnehager og skoler.

Hva gjør vi?

Vi undersøker, kartlegger og planlegger behandlingsforløp. Vi jobber også forebyggende på ulike arenaer i kommunen. Behandlinger gis individuelt eller i gruppe.

Vi veileder foreldre, personalet i barnehage/skole og andre tjenesteytere rundt barnet. Konsultasjoner gjøres på helsestasjonen, i barnehager, på skoler, hjemmebesøk eller i Røykenbadet.

Tilrettelegging

Vi legger til rette for at barn kan være aktive hjemme, i nærområdet, i barnehage eller på skolen. Det kan være behov for tilrettelegging slik at barnet kan delta på lik linje med andre, enten av omgivelser, aktiviteten som skal gjøres eller barnets funksjon. Vi har ansvar for å søke, utprøve og tilpasse bevegelseshjelpemidler.

Gruppetilbud

Vi har flere gruppetilbud som en del av vårt tilbud. Fysioterapeut leder 3. barselgruppetreff hvor generell informasjon om motorisk utvikling og stimulering til dette blir gitt. Vi svarer på spørsmål og drøfter aktuelle problemstillinger. Vi har også motorisk gruppe og bassenggruppe som holdes i Røykenbadet. 

Henvisning

Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge krever ikke henvisning fra lege. Vi mottar henvisninger fra helsesøster, barnehage, skole, PPT og barnevern. Foreldre kan også henvende seg direkte til oss. Henvisning fra andre instanser krever samtykke fra foresatte.

Avbestille time

For å avbestille time ta kontakt med behandlende terapeut pr. tlf. Vi ønsker å få avbestillinger i god tid så vi har mulighet til å gi timen til noen andre. 

Kontaktinformasjon

Victoria Brøyn
Telefon: 977 24 380

Kristine Smaaland
Telefon: 408 09 745

Bettina Qvale
Telefon: 409 12 505