Røyken kommune tar imot og bosetter flyktninger etter avtale med statlige myndigheter.

I løpet av året 2017 ligger det an til at Røyken tar i mot 54 personer for bosetting. I tillegg kommer familiegjenforeninger. Dette er enkeltvoksne og familier som først har bodd på et flyktningmottak et annet sted i Norge. Vi tar også imot noen overføringsflyktninger som kommer direkte til Norge med fly fra flyktningleir. Hovedsakelig bosettes flyktninger via et norsk mottak. Der har de ofte bodd i opptil ett år allerede, fått diverse opplæring/kurs og lært seg det norske språket i varierende grad.

Hvor bosettes flyktninger og hvor kommer de fra?

I løpet av 2016 ble det bosatt 54 flyktninger inklusiv familiegjenforeninger. 44 av disse kom fra 19 ulike flyktningmottak rundt omkring i Norge. 10 kom direkte fra flyktningleir i annet land (f.eks Tyrkia).

De fleste av flyktningene som kom til Røyken i 2016 ble bosatt i Spikkestad-område, men det blir også bosatt flere andre steder i kommunen. Halvparten av de nyankomne flyktningene som kom i 2016 er fra Syria. Den andre halvparten kom stort sett fra de afrikanske landene Eritrea, Sudan, Somalia.

I Røyken kommune har vi eget boligkontor og boligstiftelse som skaffer og tildeler den første boligen til de nyankomne flyktningene.

Hvordan bosettes flyktninger?

Røykenhuset har ansatte som forbereder det praktiske rundt bosetting av flyktninger. Det betyr at miljøarbeidere/miljøterapeuter stort sett tar imot våre nye innbyggere og tar dem med til en bolig som er gjort klar for innflytting. «Miljøteamet» har deretter god kontakt med flyktningene - spesielt den første tiden. Flyktningen blir vist rundt i kommunen, får hjelp til etableringen, hjelp rundt den økonomiske situasjonen, bistand med papirer/nødvendige registreringer og blir satt i kontakt med ulike instanser som fastlege, helsestasjon, sykehus, politi, skole/introduksjonsprogram for voksne (Røyken voksenopplæring), NAV, skole og barnehage for de som har barn osv.

Flyktningapparatet

Kontaktinformasjon

Trenger du å snakke med teamet som jobber med mottak og bosetting av nyankomne flyktninger?

Ta kontakt med avdeling Miljøbaserte tjenester i Røykenhuset 0-23.

Telefontid: Mandag til fredag 09.00 - 15.00

Telefon: 409 07 984