Circle Of Security (COS-opplæring)

COS har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barnet og forelder. Det er et foreldreveiledningsprogram over ca. 20 – 30 timer. Foreldrene vises video som det samtales om og arbeides med i etterkant. I løpet av programmet skal foreldrene etablere en trygg base overfor barna sine, lære om betydningen av tilknytning, utvikle evne til å forstå barnets signaler og styrke den følelsesmessige kontakten med barnet.

Strukturerte samtaler med foreldrene. Samtalene har som formål å høre foreldrenes vurdering og opplevelse av sin og familiens situasjon, samt å kartlegge deres tanker rundt problemer og ressurser de ser hos seg selv og i øvrig nettverk.

PMTO

PMTO er et foreldreveiledningstilbud til foreldre som opplever samspillet med barnet som ”låst” og utfordrende.  Metoden tar sikte på å redusere negativ oppførsel og fremme positiv utvikling av barnet. Målgruppe er barn fra 3 – 12 år.

Det er dere som er foreldrene som er barnets viktigste læremestere. Gjennom praktiske øvelser og samtaler finner vi viktige og gode oppdragelsesverktøy som skal bidra til et samspill der barnet mottar ros for ønsket oppførsel og rimelige grenser for negativ oppførsel.

Ved å endre måten vi samarbeider og snakker på i familien, endrer også barnet sin oppførsel. Vi legger derfor stor vekt på å finne fram til det positive i barnet, og å bedre forholdet mellom foreldre og barnet.

ICDP er foreldreveiledningstilbud.....................

Nettverkskart og livssøyle

Hensikten med nettverkskart er å kartlegge familiens nettverk og å øke bevisstheten rundt viktige personer familien kan knytte seg opp til, eventuelt hvilke personer som ikke har en god innvirkning i livet deres. Livssøyle tar utgangspunkt i å trekke frem hendelser knyttet opp mot den enkeltes, parets eller familiens liv.

Miljøobservasjoner

Familieterapeutene observerer samspillet mellom foreldre og barn, og foreldrenes omsorgspraksis. Herunder ligger også vurdering av samspill med barnet og samspill mellom foreldrene.

Råd og veiledning

Inngår som en del av samtalene med foreldrene. Veiledningsarbeidet i familien har fokus på barnet og hans/hennes behov, på hvordan foreldrene kan forstå, følge opp og gi barnet god nok omsorg.

Videofilming av foreldre og barn

Vi filmer foreldre og barn jevnlig. Dette fordi foreldre opplever det som nyttig å se seg selv i ulike situasjoner sammen med barnet og med støtte fra familieveileder. Dette gir et godt utgangspunkt for refleksjon i samspills-situasjoner. Vi kan i etterkant samtale omkring hva vi ser av godt samspill samt områder hvor det kan gjøres forbedringer. Bruk av film avklares på inntaksmøtet. Dette er et frivillig tilbud, men teamet anbefaler at video brukes da vi har gode erfaringer med det.

Nettverksmøte

Det er en metode som vi benytter i endringsarbeid. Nettverksmøte er en måte å jobbe der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger når familien har det vanskelig. Modellen fokuserer på familienettverkets muligheter, ressurser og ansvarsfølelse.