Familieteamet er et lavterskel tilbud i Røyken kommune som er en flerfaglig tjeneste som yter bistand til barn, unge og familier i Røyken.

Familieteamet får i utgangspunktet sine oppdrag fra Røykenhuset 0-23 og oppvekstteamene. Det er også mulig for barnehage, skole, helsestasjon og psykisk helse og barnevernstjenesten å kontakte avdelingen direkte. Familier kan også få veiledning gjennom Familiehjelpen (se vedlegg) til å kontakte avdelingen direkte.

Målgruppe

Familieteamet skal jobbe med familier som har barn fra 0-23 år. Familieteamet skal gi et tilpasset tilbud til familiene som henvises til oss. Familiene deltar aktivt i å utarbeide realistiske målsetninger, hvor det legges til rette for at familiene selv skal kunne settes i stand til å løse sine utfordringer. Teamet tilbyr kartlegging og samtaler og ulike metoder innenfor familiearbeid.  Vi tror likevel at endringen skjer best der man føler seg trygg. Relasjonen til barna og foreldrene blir derfor satt høyt i vår terapeutiske hverdag.

Vårt mål er å gi det enkelte barn bedre utviklingsmuligheter gjennom å styrke foreldrenes ferdigheter. Kartlegging av barnas utvikling, foreldrenes funksjonsnivå, samspillet mellom foreldrene og barna, tilknytning, ressurser i familie- og nettverk, samt foreldrenes endringsmuligheter inngår i dette arbeidet.

Hovedfokuset er rettet mot å styrke foreldrenes bevissthet til viktigheten av tilknytning til eget barn. God tilknytning fremmer beskyttelse og omsorg, og etablering av trygghet til nære omsorgspersoner. Tilknytning skjer gjennom samspill med eget barn. Her brukes ulike verktøy for å øke foreldrenes bevissthet. Det brukes video og samtaler omkring samspill og egen barndom/historie.

Verdier og visjoner

I familieteamet ønsker vi å legge vekt på folkehelseperspektivet og i særlig grad nå frem til og styrke de mest vanskeligstilte familiene. Vi ønsker å et sted der brukerne føler seg velkommen og har et eierskap til, også de som kommer fra andre kulturer. Det skal gi håp og stimulere til økt fokus på mestring og positiv psykologi i og utenfor tjenesten. De ansatte i familieteamet ser på aktiv og reell brukermedvirkning, en myndiggjørende tilnærmingsmåte og positive holdninger preget av anerkjennelse og respekt, som en grunnleggende forutsetning for å gi folk hjelp som bidrar til en endring. 

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 til 15.00

Telefon

31 29 61 61

Kan også nås via servicetorget på telefon 31 29 60 00

Post/besøksadresse

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken