Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en person som har tilsyn og kontrollerer om barnet har det bra.

Det å bo i fosterhjem innebærer at barnet har flyttet fra sine foreldre og inn i annet privat hjem. I et privat hjem er det begrensede muligheter for åpenhet og innsyn i hvordan barn har det. Noen barn kan av og til oppleve at det er vanskelig å snakke med fosterforeldrene om hvordan de har det.

Tilsynspersonens oppgaver

  • En tilsynsperson er en person som er oppnevnt fra barneverntjenesten til å føre kontroll med at et fosterbarn får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet, og at de forutsetningene som ble lagt til grunn for plasseringen, blir fulgt opp i fosterhjemmet.
  • Tilsynspersonen skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til fosterhjemsplasseringen og/eller problemer barnet måtte ha i forhold til barneverntjenesten.
  • Tilsynspersonen skal ha en uavhengig rolle i forhold til både fosterforeldre og barneverntjeneste, men skal kunne samarbeide med både fosterhjem og barneverntjeneste.
  • Det er viktig at tilsynspersonen bidrar til å skape et godt forhold mellom barnet og fosterhjemmet.
  • Tilsynsfører skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet, men minimum 4 ganger i året. Det skal skrives rapport etter hvert tilsynsbesøk som sendes barneverntjenesten. Tilsynsfører må delta på veiledning og opplæringskurs.

Ta kontakt med Røykenhuset 0-23 for mer informasjon. 

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Telefon: 31 29 61 61

E-post: