Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn og ungdom som av ulike grunner ikke kan bo hjemme hos biologiske foreldre, på vegne av den kommunale barneverntjenesten. Noen barn trenger å bo i fosterhjem for en kort periode, andre hele oppveksten sin.

Det finnes ulike typer fosterhjem

 • kommunale fosterhjem
 • familie- og nettverksfosterhjem (fosterhjem i barnets familie og nettverk)
 • statlige foster-/familiehjem (Bufetat)
 • private fosterhjem (private aktører)

Et fosterhjem er på oppdrag for den kommunale barneverntjenesten og skal utøve den daglige omsorgen for fosterbarnet.

Som fosterhjem må man blant annet:

 • sikre barnets basale behov for mat, utstyr, trygghet og omsorg
 • følge opp barnets samvær med biologisk familie/nettverk
 • være barneverntjenestens viktigste samarbeidspartner
 • samarbeide med barnehage/skole/annet dagtilbud
 • følge opp barnets fritidsaktiviteter etc.

Generelle krav til fosterhjem

 • god vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
 • interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • stabil livssituasjon
 • alminnelig god helse
 • gode samarbeidsevner
 • økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse

Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan være fosterforeldre.

Fosterbarna trenger voksne som:

 • er til å stole på
 • har tid til å lytte
 • lar dem være barn
 • lar dem føle seg verdsatt
 • gir dem en ordnet tilværelse
 • følger opp skolearbeid og hjelper til med lekser
 • lærer dem forskjell på rett og galt
 • gir rom for mestring og positiv aktivitet
 • forstår at uro og sinne kan være uttrykk for en vanskelig livssituasjon
 • respekterer at barnet har en biologisk familie og legger til rette for at barnet skal kunne opprettholde kontakten med familien

Hva kan fosterforeldre med oppdrag for Røyken kommune forvente?

 • samarbeid i vurderingen rundt det å bli fosterhjem
 • opplevelse av god faglighet i godkjenningsprosessen
 • god informasjon om fosterbarnet i forkant av plassering
 • veiledning fra saksbehandler/barneverntjenesten
 • tilbud om gruppeveiledning med andre fosterforeldre
 • økt individuell veiledning ved behov
 • kurs/fagdager for fosterforeldre 2 ganger per år
 • deltakelse i brukerundersøkelse en gang per år
 • økonomisk godtgjøring
 • opplevelse av støtte fra barneverntjenesten i oppdraget

Ta kontakt med barneverntjenesten ved Røykenhuset 0-23.

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 til 15.00

Telefon

31 29 61 61

Kan også nås via servicetorget på telefon 31 29 60 00

Av hensyn til personvernet ber vi om at henvendelser pr. e-post ikke inneholder sensitive opplysninger.

Post/besøksadresse

Røyken kommune
Barneverntjenesten
Katrineåsveien 20
3440 Røyken