Familieråd er en beslutningsmodell der familien og nettverket gis mulighet til selv å finne løsninger og ta ansvar for det som er utfordrende og som en ønsker hjelp til. Det er modell som myndiggjør, ansvarliggjør og mobiliserer nettverket til barn og unge.

Det arrangeres et møte hvor familien samles med slekt og andre som er av betydning for barnet, for å drøfte seg fram til en felles plan som skal bedre barnets livssituasjon.

Det blir utnevnt en koordinator som er familiens hjelper, og som får hovedansvaret å forberede og lede deler av familierådet. Møtet gjennomføres ut fra en spesiell struktur og målsetning. Prosessen i familieråd involver den utvidete familien og betydningsfulle andre i oppfølgingen av barnet.

Familierådets utgangspunkt er å styrke barnets og familiens innflytelse på beslutninger som tas, og gi informasjon, mobilisere ressurser og skape åpenhet vedrørende tiltak og ansvarsfordeling.

Det er det offentlige hjelpeapparatet som tar initiativ til et familieråd. Initiativtaker fra det offentlige kan være helsestasjon, skolehelse, skole, politi, barnevern m.fl.

Initiativtaker sammen med barnet og familien har blitt enige om oppdraget, og hvilke spørsmål familierådet skal drøfte.

I hvilke saker kan familieråd benyttes?

Familieråd kan benyttes når man ikke vet  hva man skal eller kan gjøre, og er bekymret. Tema kan være depresjon hos foresatte eller ungdom, alvorlig sykdom i familien, pc og databruk, skoleskulk, foreldrekonflikter, bekymring for utvikling av psykisk sykdom, vennemiljø og/eller mangel på venner, tristhet, konflikter, konsentrasjonsproblemer, atferdsendringer, overvekt, mangelfulle rutiner og oppfølging i hjemmet.

Et familieråd kan brukes i alle typer barnevernssaker og for barn og ungdom i alle aldersgrupper inntil fylte 23 år. En koordinator som ikke arbeider i barneverntjenesten, hjelper familien til å finne fram til hvem som skal inviteres og hva som er deres ansvar og oppgaver.

Familierådets 5 prinsipper

1.Barnets medvirkning. Barnets rett til å bli hørt og å uttale seg om beslutninger som vedrører dem, skal i varetas ved at det velges en støtteperson for barnet, fra barnets eget nettverk.

2. Den utvidete familie blir invitert til familieråd. Dette innbefatter slekt og betydningsfulle andre, i tillegg til kjernefamilien.

3. Familien får bistand av en nøytral koordinator til å planlegge og gjennomfører familierådet.

4. I den andre delen av familierådet drøfter den utvidete familien saken, uten at de profesjonelle er til stede.

5. Familiens drøftinger skal munne ut i en handlingsplan.