Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg kan ta kontakt med barneverntjenesten om dette. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store.

Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer.

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym. En melding kan også ha form som en søknad om hjelp.

Det er barneverntjenestens oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig.

Din oppgave er å sørge for at barneverntjenesten får vite om barnet som har det vanskelig.

Privatpersoner er ikke nødt til å oppgi navn når de kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saken anonymt. Barneverntjenesten vil likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.

Offentlige myndigheter og yrkesutøvere som har yrkesbestemt taushetsplikt, plikter av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, å gi informasjon til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Mer informasjon finner du på bufdir.no

Når bør du ta kontakt?

 • Du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
 • Du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • Du er bekymret for at foreldre har store rusproblemer
 • Du er bekymret for at foreldre har store psykiske problemer
 • Foreldre har mistet styringen over barnet sitt
 • Du som foreldre er sterkt bekymret for barnet/ungdommen din
 • Du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell

 

Hva skjer når jeg kontakter barneverntjenesten med min bekymring?

Du kan drøfte bekymringen med barneverntjenesten, og sammen kan dere finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre i kommunen. Man kan bli enige om å opprette bekymringsmelding.

Barneverntjenesten skal deretter i løpet av en uke bestemme om saken skal tas inn til undersøkelse, eller om meldingen skal henlegges. De aller fleste meldinger blir undersøkt.

Dersom bekymringsmeldingen tas inn i barneverntjenesten til undersøkelse, skal undersøkelsen vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

I løpet av undersøkelsen snakker ansatte i barnevernet med både foreldre og barnet. De kommer vanligvis også på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen.

Når undersøkelsen er ferdig, avgjør barneverntjenesten hva som skal gjøres videre for å hjelpe familien. I noen tilfeller avsluttes saken etter undersøkelsen.

Hva legger barneverntjenesten vekt på?

 • Hensynet til barnets beste skal veie tyngst
 • Samarbeidet med foreldre er viktig for å bedre mestre sin rolle som foreldre
 • Hjelp til selvhjelp - å støtte foreldre slik at de klarer seg selv
 • Rett hjelp til rett tid
 • Åpenhet overfor foreldrene i barnevernsaker
 • Taushetsplikt i barnevernsaker

Greit å vite

 • Du kan alltid drøfte saker med barnevernet anonymt.
 • Barnevernet er avhengig av bekymringsmeldinger utenfra for å kunne hjelpe barn som har det vanskelig.
 • Barnevernet mener at det nesten alltid er best for barn å bo sammen med foreldrene sine.

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 til 15.00

Telefon

Ring via servicetorget på telefon 31 29 60 00

Av hensyn til personvernet ber vi om at henvendelser pr. e-post ikke inneholder sensitive opplysninger.

Post/besøksadresse

Røyken kommune
Barneverntjenesten
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Barnevernvakta

Telefon: 32 04 65 00

 • Åpningstid: kl 17.00 – 01.00 alle hverdager.
 • Natt til lørdag og søndag kl 17.00 - 02.00