Barneverntjenesten skal rekruttere flere fosterhjem internt i Røyken og i nærliggende kommuner. Målet er at flere barn som har behov for nye omsorgsbaser kan fortsette å bo i nærmiljøet. Vil du vite mer om det å være fosterforeldre? Bli med på informasjonsmøte 21. september.

Å flytte i fosterhjem er en stor hendelse i et barns liv. For barn det er mulig for, kan det å fortsette på samme skole, spille fotball på det samme laget og ha de samme vennene gjøre overgangen til en ny bosituasjon mindre belastende. Det er derfor ønskelig å ha flere fosterhjem lokalt i Røyken kommune, eller i nærliggende kommuner.

Fremtidens barnevern

Røyken kommune ved Røykenhuset 0-23 er en av tre kommuner som er med i en forsøksordning med å ta over statlige oppgaver på barnevernsfeltet. Det innebærer blant annet at Røyken kommune nå har ansvar for å rekruttere fosterhjem.

Tidligere har flere barn blitt plassert i fosterhjem utenfor hjemkommunen. Som en del av pilotprosjektet skal barneverntjenesten i Røyken i større grad enn tidligere rekruttere fosterhjem i Røyken.

Pilotprosjektet varer fra 2016 til 2020, og Røyken kommune har valgt å kalle prosjektet «Fremtidens barnevern». Det overordnede målet med ny oppgave- og ansvarsdeling på barnevernområdet er et bedre barnevern hvor barn, unge og familier får rett hjelp til rett tid.

Informasjonsmøte

21. september blir det infomøte for personer som vil vite mer om hva det innebærer å være fosterforeldre. Møtet er klokken 18.00 i formannskapssalen i Røyken kommune. Oppmøte er helt uforpliktende.

Har du spørsmål om det å være fosterhjem? Send en e-post til eller ring Røykenhuset 0-23 på telefon 31 29 61 61.

Hvem kan bli fosterforeldre?

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Felles for alle fosterhjem er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna.

Både gifte, samboere, enslige og likekjønnede par kan bli fosterforeldre. Flerkulturelle familier er dessuten en viktig ressurs.

Generelle krav til fosterhjem

Fosterforeldre må tilfredsstille noen krav. De må ha:

 • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
 • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • Stabil ivssituasjon
 • Alminnelig god helse
 • Gode samarbeidsevner
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse

Som fosterhjem for Røyken kommune vil du få:

 • opplæring for fosterforeldre
 • regelmessig veiledning
 • tett kontakt og oppfølging
 • fokus på fosterfamiliens øvrige hjemmeboende barn
 • gruppeveiledning sammen med andre fosterforeldre
 • økt individuell veiledning ved behov
 • kurs/fagdager for fosterforeldre
 • årlig brukerundersøkelse for alle fosterhjem
 • arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning
 • forsterkningstiltak i og rundt fosterhjemmene etter behov