Røyken kommune støtter forslaget om å innlemme nye Asker kommune i Oslo politidistrikt. I et høringssvar til Politidirektoratet blir det dessuten understreket at det er viktig å opprettholde Røyken og Hurum lensmannskontor med dagens ressurser.

Røyken, Hurum og Asker går sammen og danner nye Asker fra 1. januar 2020. Politidirektoratet (POD) har sendt ut en høring om endring av kommunenes tilhørighet til politidistrikter som følge av kommunereformen. POD vil innlemme nye Asker i Oslo politidistrikt.

I dag er Røyken og Hurum lensmannskontor organisert under Sør-Øst politidistrikt, mens Asker politistasjon er under Oslo politidistrikt.

Enige med Politidirektoratet

Formannskapet i Røyken behandlet høringssaken om endringer av politidistriktsgrenser i møtet 10. april. Formannskapet vedtok enstemmig å støtte Politidirektoratets forslag om å innlemme nye Asker i Oslo politidistrikt. Lokalpolitikerne i Røyken er dessuten fornøyde med at Røyken og Hurum lensmannskontor er foreslått opprettholdt.

Opptatt av politiets tilstedeværelse

I høringssvaret understreker imidlertid Røyken kommune at politiets tilstedeværelse på halvøya er viktig, og at lensmannskontoret derfor bør videreføres med dagens ressurser også etter at Røyken, Hurum og Asker er slått sammen i 2020.

Her kan du lese hele høringssvaret fra Røyken kommune

Her kan du lese den politiske saken (sak 38)