Røyken kommune oppretter en støtteordning til lag og foreninger som driver idretts-, kultur- og friluftsaktiviteter for barn og unge fra økonomisk vanskeligstilte familier. Vedtaket er del av kommunestyrets budsjettbehandling.

Torsdag 14. desember vedtok kommunestyret budsjett for 2018 og økonomi- og handlingsplan 2018- 2021.

Alle partiene i kommunestyret hadde levert endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2018-2021

Her kan du lese partienes endringsforslag til budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2018-2021

Høyre, Venstre og KrF fikk flertall for sitt endringsforslag. Verbalpunkt 5 under vann og avløp ble imidlertid strøket.

Ordning for barn og unge

I det vedtatte budsjettet er det blant annet satt av penger til en støtteordning til lag og foreninger som driver idretts-, kultur- og friluftsaktiviteter for unge. Målgruppen for støtteordningen er barn og unge fra økonomisk vanskeligstilte familier. Fra 2018 bevilger kommunen 200.000 kroner årlig til støtteordningen.

Det er også bevilget 400.000 kroner til utbedring av uteområdet ved Frydenlund skole neste år, og 200.000 kroner til prosjektering av flerbruksanlegg i Åros.

Flere nye stillinger

Her er noen av de andre endringsforslagene fra flertallspartiene som ble vedtatt:

  • Aktivitørstilling i 80 prosent på Bråset bo- og omsorgssenter.
  • Legeressursen på legevakten styrkes, og det opprettes en toårig prosjektstilling innen demensomsorgen.
  • Det etableres et samarbeid med Hurum kommune om kjøkkendrift, lokalisert i det nye helsebygget i Hurum. Målet er at beboerne på Bråset skal få levert mat fra dette kjøkkenet.
  • Det opprettes en halv stilling i et engasjement for å følge opp biologisk mangfold/truede arter.
  • Det opprettes en halv stilling i et engasjement for å følge opp masseforvaltning, fyllinger, nedgravde oljetanker med mer.
  • Kommunen skal i løpet av 2018 utrede og vurdere opprettelse av en idrettslinje på Spikkestad ungdomsskole.
  • Det opprettes en full stilling som helsesøster som er forbeholdt skolehelsetjenesten.
  • Det ansettes en prosjektleder i et engasjement fra 2018-2019 som skal koordinere byggeprosjekter, styre prosjekter og følge opp kommunalteknikk (VIVA IKS).
  • 7 millioner i ekstrabevilgning til oppgradering av Lahell renseanlegg i 2018. Totalt er det bevilget 17 millioner kroner.

Samlet seg om verbalforslag

Kommunestyret vedtok i tillegg enstemmig flere verbalforslag fra ulike partier.

Verbalforslag fra Frp som tas inn i budsjettet:

«Styrking av skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Røyken Frp merker seg enigheten om statsbudsjett for 2018 inngått mellom de fire ikke-sosialistiske partiene på Stortinget. Av energi- og miljøkomiteens innstilling, Innst. 9 S (2017-2018), fremgår en felles merknad fra de fire ikke-sosialistiske partiene hvor det gjøres en omdisponering av midler for å styrke skjærsgårdtjenesten sitt arbeid mot marin forsøpling. Røyken Frp ber rådmannen gjennom kommunens medlemskap i Oslofjordens Friluftsråd (OF), som drifter skjærgårdstjenesten for Oslofjorden, om å sikre en proaktiv holdning inn mot de kommende prosessene hvor disse midlene skal fordeles. Dette med hensikt om å frigjøre mer statlige midler til rydding av søppel i Oslofjorden. Rådmannen bes særlig initiere at den eventuelt frigjorte kapasitet for skjærgårdstjenesten i stor grad skal gå til tiltak mot marin forsøpling i driftsområde III – Ytre Oslofjord Vest».

Verbalforslag fra Høyre som tas inn i budsjettet:

«Røyken kommune bør også vurdere å søke støtte fra Handelens Miljøfond, som er et fond som tar miljøansvar for plast på avveie. Dette gjennom en ekstra 50-øring på alle plastbæreposene».

Verbalforslag fra Ap som tas inn i budsjettet:

«Pedagogisk psykologisk tjeneste. Målet: Andel barn og unge som henvises til PPT. Mål: Lavere enn 3% er ønskelig. Målet strykes og tas helt ut av budsjett og handlingsplanen».

Verbalforslag fra MDG som tas inn i budsjettet:

«Røyken kommune skal minske matsvinn og det legges frem en egen sak om konkrete tiltak i 2018. Kommunen skal også vurdere å bli med i KuttMatsvinn 2020 og Matvett».

Verbalforslag fra Ap som tas inn i budsjettet:

«Kommunen skal være en aktiv pådriver for god oljevernberedskap i nye Asker kommune. Røyken, sammen med Asker og Hurum, er en kystkommune og det gjør oss sårbare i forbindelse med skipstrafikken».