I årene 2019 - 2022 blir det få store og nye investeringer i Røyken. Men rådmannen foreslår betydelige investeringer i infrastruktur i Slemmestad og på Spikkestad. Det kommer dessuten to nye skoler i Bødalen i perioden.

Fra 1. januar 2020 går Røyken, Hurum og Asker sammen og danner Asker kommune. Budsjett 2019 og økonomi- og handlingsplan 2019-2022 er dermed det siste rådmannen legger frem på vegne av Røyken kommune.

To nye skoler

I dokumentet går det frem at Røyken har en høy gjeldsgraden som ikke er økonomisk bærekraftig over tid. Røyken må derfor fortsette med god økonomisk styring og tilpasse tjenestene til et nivå som gir sunn drift i årene fremover. Driftsrammene til virksomhetene vil fortsatt være stramme.

Som et ledd i forberedelsene til kommunesammenslåingen i 2020, er det dessuten utarbeidet handlingsregler for budsjetteringen i kommunene. Disse er vedtatt av fellesnemnda i nye Asker, og senere bekreftet i kommunestyrene i Røyken, Hurum og Asker.

- Dette gjør at det ikke er rom for store, nye investeringer, forteller Eivind Lien, kommunalsjef for økonomi, regnskap og lønn i Røyken kommune.

I desember 2016 vedtok imidlertid kommunestyret i Røyken at det skal bygges to nye skoler i Bødalen. Arbeidet med å bygge Sydskogen skole er godt i gang, og denne skolen skal stå ferdig til skolestart i 2019. Torvbråten skole skal etter planen stå ferdig til jul 2020.

Slemmestad og Spikkestad

Rådmannen foreslår betydelige investeringer i infrastruktur i Slemmestad og på Spikkestad i perioden frem til 2022.

Det er omfattende planer for utvikling av Slemmestad, med blant annet 1300 nye boliger i gamle Slemmestad. Totale kostnader for utbygging av infrastruktur i Slemmestad er anslått til 363 millioner kroner. Denne summen inkluderer både veiprosjekter og vann- og avløpsprosjekter. Kostnadene skal fordeles mellom kommunen og utbyggerne. Rådmannen foreslår å bruke 182 millioner kroner på infrastruktur i Slemmestad de neste fire årene.

Fase 2 av Spikkestad sentrum er opparbeidelse av Teglverksveien, ny parkeringsplass for Bane Nor og Teglen samt fjerning av kulvert. Rådmannen foreslår å legge inn investeringskostnader på 53 millioner til dette i 2019.

Gamle Slemmestad: Her er det planer om inntil 1300 boliger. Illustrasjon: Asplan Viak

Andre eksempler i rådmannens budsjettforslag:

  • Fra 2019: 16 millioner mer til økt bemanning i undervisningen i grunnskolen.
  • Fra 2019: 16 millioner mer til bemanning i barnehagene. Trappes opp ytterligere fra 2020.
  • 375 000 kroner i 2020 til oppgradering av uteområdet ved Bråset bo- og omsorgssenter.
  • 2,5 millioner i perioden 2019-2022 til utskifting av senger på Bråset bo- og omsorgssenter.
  • 2 millioner i 2019 til etablering av pendlerparkering i Slemmestad for busspendlere.

Her kan du lese hele rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomi- og handlingsplan 2019-2022

I rådmannens forslag blir det i kapitlene "Vann og avløp" og "Kommunale veier og trafikksikkkerhet" henvist til Vivas forslag til budsjett. Dette finner du under sakslisten til formannskapet 6. november Sak 142. Vedlegg 2, 3 og 4.

Si din mening

Rådmannens forslag til budsjett og økonomi- og handlingsplan legges nå ut til offentlig ettersyn her på våre nettsider og i papirformat på servicetorget på rådhuset. 

Har du innspill? Send dem til . Høringsfristen er 23. november 2018.

Kommunestyret skal behandler budsjett 2019 og økonomi- og handlingsplan 2019-2022 i møtet 11. desember.