Røyken kommune har fått tildelt myndighet fra Vegdirektoratet til å håndheve stans- og parkeringsovertredelser i kommunen.

I den forbindelse har kommunen inngått en samarbeidsavtale med Asker kommune. Dette innebærer at det er parkeringsbetjentene i Asker som også patruljerer i Røyken, og som kan skrive ut gebyr for stans- og parkeringsovertredelser. Det er også Asker som håndterer saksbehandlingen av eventuelle klager.

Her kan du lese vertskommuneavtalen om parkering

Parkeringsgebyr

Satsene for parkeringsovertredelser blir fastsatt av Vegdirektoratet.

Parkeringsgebyret for tiden 900 kroner for overtredelse av bestemmelsene i og i medhold av vegtrafikkloven.

Betalingsfrist

Betalingsfristen for parkeringsgebyrer er tre uker fra det er ilagt. Fristen beregnes i tråd med reglene i forvaltningsloven §§ 29 og 30. Vi gjør oppmerksom på at fristen løper selv om du klager på gebyret.

Hvis du ikke betaler parkeringsgebyret innen de tre ukene, vil gebyret automatisk bli forhøyet med 50 prosent. Dette gjelder også selv om du har klaget.

Klage

Dersom du mener at du feilaktig har fått parkeringsgebyr, kan du klage på dette. Det koster ingenting for deg å klage.

Klagen må være skriftlig og skal sendes til den enheten som har ilagt gebyret. Den nærmere fremgangsmåten for å klage, finner du på selve gebyret (den gule lappen).

Saksbehandling

Alle klager skal behandles og avgjørelsen i saken skal begrunnes. Begrunnelsen skal inneholde det rettslige og faktiske grunnlaget for gebyret, og for øvrig utformes i samsvar med forvaltningsloven § 25 så langt denne passer.

Dersom du ikke får fullt medhold i klagen din, skal du i avgjørelsen bli opplyst om adgangen til å fremme sak for tingretten og fristene for dette. Hvis du får medhold i klagen etter at du har betalt, vil pengene bli tilbakebetalt.

Lovverk

Her finner du en oversikt over parkeringsregelverket:

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Vegtrafikkloven

Trafikkreglene

Skiltforskriften

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med kommunalteknisk avdeling i Asker på telefon 66 90 94 60 eller 66 90 94 23 dersom du har spørsmål til parkeringshåndhevingen. De har åpent på hverdager mellom klokken 07.45 og 15.20.