Røyken kommune har kartlagt rundt 150 små og store friluftsområder. Nå ønsker vi tilbakemeldinger fra publikum for å kvalitetssikre kartleggingen.

Kartet over friluftsområder i Røyken er en del av et nasjonalt prosjekt i regi av Miljødirektoratet. 

- Vi ønsker innspill på om noen områder er glemt, eller om noe er feil, sier Cato Steinsvåg, enhetsleder park, idrett og friluftsliv i Røyken kommune.

Kartleggingen av friluftsområdene er et kunnskapsgrunnlag for å få oversikt over hvilke områder som brukes til friluftsformål i dag – det legger ingen føringer for fremtidig bruk av områdene.

- Rundt 150 områder er med i kartleggingen - alt fra store markaområder til mindre balløkker, forteller Steinsvåg.

Vurdering av egenskaper

Hvert av områdene skal også ha en verdisetting på en skala etter hvilken betydning de har for friluftslivet i kommunen. Denne verdien framkommer etter en samlet vurdering av opptil 13 egenskaper:

 • Bruksfrekvens 
 • Regionale og nasjonale brukere 
 • Opplevelseskvaliteter 
 • Symbolverdi 
 • Funksjon 
 • Egnethet 
 • Tilrettelegging 
 • Kunnskapsverdier 
 • Inngrep 
 • Utstrekning 
 • Potensiell bruk 
 • Tilgjengelighet 
 • Lydmiljø 

En toppverdi i en av disse egenskapene gir automatisk verdisettingen A også i den endelige verdisettingen.

Digitalt kart

Det ferdige kartet skal inngå i kommunens kart- og plansystem på lik linje med andre temakartlag. Kartleggingen og verdisettingen av områdene er å betrakte som en beskrivelse av nåsituasjonen, og må ikke forveksles med et planforslag. 

Friluftslivsområdene i kommunen er delt inn i 11 områdetyper, med følgende koder som er brukt i kartet:

NT: Nærturterreng

LR: Leke- og rekreasjonsområde

GK: Grønnkorridor

MA: Marka

SS: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

KL: Jordbrukslandskap

UO: Utfartsområde

TM: Store turområder med tilrettelegging

TU: Store turområder uten tilrettelegging

SK: Særlige kvalitetsområder

AF: Andre friluftslivsområder

Du kan åpne kartet ved å gå inn på denne lenken: https://qgiscloud.com/Eplekart/QGIS190918/

De kartlagte områdene har et ID-nummer (tall). Du finner igjen ID-koden med navn på området i oversikten over egenskapsdata.

Kom med innspill!

Den foreløpige kartleggingen er gjort ut fra tilgjengelige kilder som turstikart, orienteringskart, skiløypeoversikter, hjemmesider, kommunalt kartverk, samtaler med kjentfolk og egne befaringer. Kommunen ønsker forslag til ytterligere områder og kommentarer til verdisettingene av områdene.

Har du innspill til kartleggingen?

Send innspillene via elektronisk høringssvar (sak 15/1429)

Frist: 3. desember  2018.

For mer informasjon om prosjektet, se Miljødirektoratets veileder: http://www.miljødirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf