På grunn av store snømengder innføres det nå ekstraordinær båndtvang i Røyken, Hurum og Lier.

Rådyr er avhengig av å få i seg nok næring og bruke minimalt med energi for at ikke fettreservene skal tømmes før våren. Rådyrene har derfor i stor grad trukket ned fra høyereliggende områder for å slippe unna de største snømengdene.

Avhengig av ro

Det ligger svært mye snø lavt i terrenget også, og rådyrene er avhengig av ro for å få i seg tilstrekkelig næring og unngå unødig energitap. En hund flyter bedre på snøen enn et rådyr, og en løs hund kan gjøre stor skade. Noen hunder vil kunne ta igjen og fysisk angripe rådyr som stamper i snøen. Små hunder kan også utløse fluktreaksjon hos rådyret. Selv om rådyret overlever selve møtet med en liten hund, kan gjentatte forstyrrelser tære så hardt på fettreservene at dyret bukker under mot slutten av vinteren.

- Når hundene er i bånd vil rådyrene normalt stanse flukten etter en kort strekning. Dette er bakgrunnen for at det nå innføres ekstraordinær båndtvang, opplyser utmarkskonsulent Håkon Bergø ved Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum.

Gjelder frem til 1. april

Denne forskriften om ekstraordinær båndtvang gjelder for alle hunder i Røyken, Hurum og Lier med unntak av hunder som er aktiv i politi-, toll- eller redningstjeneste og hunder som brukes som ettersøkshund etter såret og sykt vilt. Forskriften gjelder frem mot ordinær båndtvang 1. april. Hvis forholdene skulle endre seg betydelig, kan det være aktuelt å oppheve forskriften før den tid. Dette vil i så fall bli annonsert.

Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Lier, Røyken og Hurum kommuner, Buskerud.

Fastsatt av Lier kommune, Røyken kommune og Hurum kommune 22. januar 2018 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, §6, punkt f).

§ 1.
På grunn av lokalt store snømengder innføres det ekstraordinær båndtvang i Lier, Røyken og Hurum kommuner. Båndtvangen innføres av hensyn til viltet. Alle hunder skal til enhver tid holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

§ 2.
Båndtvangen gjelder ikke hund i aktiv politi-, toll-, eller redningstjeneste, eller hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret og sykt vilt.

§ 3.
Det kan, etter søknad, gis dispensasjon for særskilte tilfeller. 

§ 4.
Overtredelse av denne forskrift kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.

§ 5.
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil 1. april 2018 (jfr. ordinær båndtvang etter hundelovens §6, 1. ledd).

Dersom forholdene tilsier det kan kommunene oppheve forskriften før 1. april.