Har du innspill og merknader? Send dem innen 15. august 2017.

1. juni 2017 vedtok formannskapet å sende temaplan for kulturminner og kulturmiljøer på høring og legge det ut til offentlig ettersyn, i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14.

Formannskapet vedtok følgende tillegg:

  • På landbrukseiendommer i kulturmiljøene må det ikke legges begrensninger som hindrer drift og utvikling.
  • Bygninger med vernestatus kategori C tas ut av planen.

Frist for innspill og merknader: 15. august 2017.

Innspill og merknader kan sendes via e-post til eller via post til Røyken kommune, Røyken rådhus, 3440 Røyken.

Det er viktig å merke innsendingen med saksnummer 16/3059. 

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men blir vedlagt saken med rådmannens kommentar til videre behandling i formannskapet og kommunestyret.

Dokumenter til saken:

Saksfremlegg: Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer til offentlig ettersyn

Forslag til temaplan for kulturminner og kulturmiljøer i Røyken

Temarapport arkeologiske kulturminner i Røyken (lenke til sakslisten. Velg vedlegg 1 i sak 0069/17)

Fagrapport nyere tids kulturminner

Slemmestadrapport 2010

Verneliste, endret 2017

Befaringsliste 2017 etter innspill

Temakart

OBS! Rettelse på kartet. Følgende områder har fått feil fargekode:

Lahellholmen, Hajum – Rød og Rødsåsen. Disse skal markeres med svart stiplet grense.