Røyken rådhus

På grunn av ferieavvikling blir det ikke drop-in timer på bostøtte - husbanklån i ukene 31-33.