For første gang legger rådmannen frem forslag til budsjett og økonomi- og handlingsplan i en digital versjon. Vi håper dette gjøre det enklere for innbyggere, ansatte og folkevalgte å navigere i budsjettdokumentet.

Her kan du lese hele forslaget til budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2018-2021 

Dette er noen av hovedtrekkene i forslaget:

Nye Asker

Sommeren 2016 vedtok kommunestyrene at Røyken, Hurum og Asker går sammen og bygger en ny kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen skal hete Asker. Vedtaket gir overordnede føringer for rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram i Røyken for årene 2018-2021.

Det er bare litt over to år til sammenslåingen er et faktum. Folkevalgte og ansatte jobber nå sammen for at den nye kommune skal få en god start. Rådmannen foreslår derfor ingen nye tiltak eller satsingsområder i Røyken kommune de neste to årene.

Gjeld og egenkapital

Røyken kommune har en sunn og bærekraftig økonomi. Gjeldsgraden er imidlertid høy, og andelen av frie inntekter som går til å dekke renter og avdrag er stor i vår kommune.

Kommunens disposisjonsfond er nå på godt over 100 millioner kroner. Dette fondet er kommunens egenkapital til å møte uforutsette hendelser. Fondet er nå så stort at rådmannen foreslår at det brukes av egne midler til å finansiere investeringer. I 2018 finansieres 30 % av investeringene med egne midler. Dette bidrar til å begrense gjeldsgraden og gjør at kommunens utgifter til renter og avdrag blir lavere enn de ellers ville vært. Det fører igjen til at kommunen på sikt får mulighet til å prioritere god kvalitet i tjenestene til befolkningen.

Ingen nye investeringer eller kutt

Det er vedtatt handlingsregler for den økonomiske utviklingen i Røyken kommune frem til sammenslåingen i 2020. Dette gjør at det ikke er rom for nye investeringer, utover det som allerede er vedtatt. Driftsrammene til virksomhetene i kommunen vil fortsatt være stramme, men det er ikke foreslått kutt som vil berøre tjenestene til befolkningen.

Nye skoler og kirke- og kulturbygg

I budsjettperioden skal det imidlertid gjennomføres allerede vedtatte investeringer som to nye skoler i Bødalen, barnehager og kirke- og kultursenter på Spikkestad. Dette vil øke kommunens husleieutgifter med 18,6 millioner kroner i årene fremover.

Det er også betydelige investeringer innen vei, vann og avløp som skal gjennomføres. Dette blir store økonomiske løft for kommunen, og vil bidra til en fortsatt utvikling i kommunen slik at Røyken er et attraktivt sted å bygge og bo.

Avløpskapasitet på Spikkestad og Slemmestad

Ved årskiftet 2016/2017 var etterslepet i Viva IKS’ investeringsprosjekter på 100 millioner kroner. I årets budsjettforslag justeres budsjettet i tråd med realistisk fremdrift. Samtidig er det fokus på gjennomføring av tiltak for å sikre fremtidig avløpskapasitet på Spikkestad og i Slemmestad. 

Årsaken til etterslepet er i flere tilfeller at grunnerverv og planarbeid har tatt lengre tid enn forutsatt. Det har også vært for lav prosjektlederkapasitet i Viva, men dette er nå bedret. Som følge av en gjennomgang med Viva om realistisk fremdrift, er investeringstilskuddet nedjustert i 2018, og økt i de siste årene i perioden.

Sykkelstrategi

Rådmannen foreslår også at veiprosjektet "Sikkerhetsvei Hallenskog" utsettes til neste periode. Dette er et kostbart prosjekt, og ved å utsette dette vil kommunens gjeldsgrad kunne reduseres noe.

På den annen side er investeringstilskuddet til Viva økt for å ivareta nødvendige VA-tiltak på Spikkestad. Det er også satt av noe investeringsmidler for å starte arbeidet med å realisere vedtatt sykkelstrategi.

 I rådmannens forslag til budsjett er det satt av penger til å starte arbeidet med å realisere den vedtatte sykkelstrategien