Go to content

Tjenestebeskrivelser a - å

OBS! OBS!

Tjenestebeskrivelsene er under oppdatering og det forekommer en del feil.

Vi beklager dette, og jobber for å få de riktige beksrivelsene på plass så fort som mulig.
Ta kontakt med Servicetorget dersom du lurer på en tjeneste.

 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

A
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Avlastning
Avløserordningene i jordbruket

B
Barselgrupper
Bebyggelsesplan - offentlig
Bebyggelsesplan - privat
Bibliotek
Brukerstyrt personlig assistanse

D
Dagtilbud - aktivitetstilbud

F
Fasadeendring (mindre vesentlig)
Fasadeendring (vesentlig)
Fastlege
Forhåndskonferanse
Forstøtningsmur (mindre)
Fylling eller planering av terreng

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
Installasjoner (enkle)

K
Kommunalt lån (sosiallån)

L
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legevakt
Levegg

M
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel - byggesak

O
Omsorgslønn

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Psykiske helsetjenester

R
Reduksjon eller fritak for skatt
Reguleringsplan - offentlig
Reguleringsplan - privat
Reklameskilt langs vei
Renovasjon
Rusmiddelavhengige - tiltak

S
Salgsbevilling for alkohol
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skatteattest
Skilt og reklameinnretninger - montering
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skolefritidsordning (SFO)
Skoletilhørighet
Spesialundervisning
Støttekontakt
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - langtidsopphold

T
Tannhelsetjeneste
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

U
Utepeis - frittliggende
Utleie av Røykenhallen
Utleie av sceneelementer

V
Vegg (ikke-bærende)

Ø
Økonomisk sosialhjelp

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866