Go to content

Skjema

Her finner du blanding av elektroniske skjermdialoger og skjemaer til utskrift.

Sikkerhet og personvern
I våre e-skjemaer har du mulighet til å logge deg på via ID-porten. 
Med elektronisk ID beviser du på en trygg og sikker måte hvem du er når du bruker offentlige tjenester på nett.
Du kan benytte elektronisk ID fra MinID, BankID, Buypass eller Commfides

Dersom du velger å logge inn, kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere.

Vi har mobilversjon for en del av våre skjema. Vi gjør oppmerksom på at vi foreløpig ikke har støtte for autentisering med ID-porten i mobilversjonen.
_______________________________________________________________________

Barnehage
Søke om barnehageplass
Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling, gratis kjernetid, friplass 
Barnehage - søke om godkjenning (barnehageloven)
Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern) 

Brann og redning
Registrering av ildsted
Melding om skorstein som ikke er i bruk

Barnevern
Melding til barnevernet
Søknad om å bli besøkshjem
Rapport fra støttepersoner
Rapport for tilsynsfører i Fosterhjem
Timeliste for oppdragstakere

Bevillinger og tillatelser
Bevilling - melding om endringer
Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Søknad om serveringsbevilling
Søknad om skjenkebevilling
Sjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkeveilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledinig)
Søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Omsetningsoppgave butikker og skjenkesteder
Søknad om handel med fyrverkeri (pyroteknisk vare)

Helse, omsorg, trygd og sosiale tjenester

Kommunal bolig - søknad
Søknad om startlån
Søknad om kommunal bostøtte
Henvisning til ergo- og fysioterapi

Byggesak
Byggesaksskjema
Bestilling av forhåndskonferanse
Opplysninger om mulig ulovlig tiltak etter plan og bygningsloven 
Rekvisisjon av kartforretning / Søknad om deling av grunneiendom

Byggesak innsendt før 01.07.2010: 
Ferdigmelding
Kontrollerklæring
Kontrollplan for viktige og kritiske områder
Nabovarsel
Gjenpart av nabovarsel
Søknad om ansvarsrett. Kontrollplan
Søknad om ansvarsrett. Kontrollplan - fortsettelsesblankett
Søknad om igangsettingstillatelse
Søknad om lokal godkjenning

 

Høring, klage, varsling
Erklæring om klage
Høringssvar ved offenltilg høring
Varsel om kritikkverdige forhold

Individ og samfunn
Meddommer/lagrettemedlem - kandidat til verv

Kommunalteknikk - vei, vann og avløp
Se VIVA IKS sine nettsider

Kultur

 • Søknad om inntak ved kulturskolen- Eksisterende elever
 • Søknad om inntak ved kulturskolen- Nye søkere

 • Informasjon i forbindelse med utfylling av søknad om inntak ved kulturskolen.


  Søknad om driftsstilskudd Driftstilskudd allmenn kultur. Frist 1. april hvert år. Ikke voksenaktiviteter. Medlemslag Røyken Idrettsråd se eget skjema og frist.
  Søknad om leie til arrangement - Lokaler og anlegg
  Søknad om sesongleie - Lokaler og anlegg
  Ledsagerbevis - søknad

    

  Natur og miljø

  Støygrenser ved bygg-/anleggsvirksomhet - søknad om overskridelse

   

  Oppmåling
  Krav om sammenslåing
  Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering 
  Grenspåvisning/klarlegging av grense
  Rekvisisjon av kartforretning / Søknad om deling av grunneiendom

  Pleie og omsorg
  Søknad om pleie- og omsorgstjenester  Samferdsel
  Skjema for legeerklæring TT-tjenesten
  Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 
  Motorferdsel i utmark - søknad   

  SFO
  Påmelding, endring eller oppsigelse i SFO (skolefritidsordningen)

  Skole
  Søknad om permisjon fra undervisning
  Søknad om skoleskyss
  Innmelding 1.trinn

   

   

   

   


   

  Publisert
  31.03.2005
  Sist endret
  20.04.2017
  Publisert av
  A-B. Bauer

  Kontaktinformasjon

  Røyken kommune
  Katrineåsveien 20
  3440 RØYKEN

  Servicetorget
  Tlf: 31 29 60 00
  E-post: postmottak@royken.kommune.no

  Åpningstid:
  08.00 - 15.30 mandag - fredag

  Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
  hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

  Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
  08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

   


  Org. nr. 938 709 866