Go to content

Beredskap og krisehåndtering

Varsling av uønskede hendelser
Beredskapsarbeidet
Hva er en krise?
Kriseteam     

Varsling av uønskede hendelser
For varsling av uønskede hendelser på hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30 kontaktes Servicetoget via telefon 31 29 60 00, chat øverst på hjemmsiden eller sende e-post

Ved akutt behov for varsling, benytt følgende nødnummer:

Brann:            110  
Politi:              112
Ambulanse:    113

Røyken Brann og redningstjeneste har døgnkontinuerlig vakt
tlf. 31 28 45 00.   

Hensikten med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen er i hovedsak å redusere risiko for kriser og sørge for at kriser som likevel oppstår, håndteres på best mulig måte. 

Beredskapsarbeidet bygger på tre grunnleggende prinsipper:    

 • Ansvarsprinsippet - som betyr at den som har et ansvar i en normalsituasjon, også har et ansvar i tilfelle ekstraordinære hendelser
 • Likhetsprinsippet  - som betyr at den organisasjonen som håndterer kriser, er mest mulig lik den daglige organisasjonen
 • Nærhetsprinsippet - som betyr at kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå.

Hva er en krise?
Kommunen er i en krise når det oppstår en situasjon som truer eller kan true kommunens kjernevirksomhet og / eller troverdighet.
En krise kan være en støre ulykke eller en katastrofe som går utover det omfang kommunen normalt er i stand til å håndtere. Se også kommunens beredskapsplan for samfunnssikkerhet og beredskap.  

Dersom en større hendelse oppstår, vil ordfører og rådmann bli varslet. Rådmann varsler medlemmene i kriseledelsen.

Kriseledelsen består av følgende:  

 • Ordfører
 • Rådmann
 • Alle medlemmer i kommunens ledergruppe
 • Kommuneoverlege
 • Brannsjef/varabrannsjef
 • Lensmann
 • Beredskapssjef
 • Beredskapskoordinator

Stab/støttefunksjoner:
          Sekretariat/krisestab

Kriseteam
Gjennom Lov om helsetjenester i kommunene og Lov om helsemessig og sosial beredskap sikrer velferdsstaten at alle skal få nødvendig helsehjelp. På kriseområdet skal dette sikres gjennom kommunale kriseteam eller liknende samarbeidsordninger. 

Kriseteamets hensikt er å sikre at alle mennesker som til en hver tid befinner seg i kommunen blir ivaretatt på en medmenneskelig og profesjonell måte når de rammes av kriser.    

Kriseteamet er ment å være et akutt tiltak hvis tilbud skal være umiddelbart og kortvarig. Tilbudet om kriseteam skal avvikles så fort den ordinære helsetjenestens tilbud er koblet inn og kan gi et tilbud om videre oppfølging.

    

Publisert
04.01.2012
Sist endret
05.07.2016
Publisert av
Wigdis S. Bakke

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866