Go to content

Tildelingsenhet for helse, omsorg og bolig

Hva gjør tildelingsenhet for helse, omsorg og bolig?

Vi behandler søknader og henvendelser om helse- og omsorgstjenester, kommunale boliger, ulike støtteordninger og bevillinger.

De tjenesteområdene vi fatter vedtak på er:

 • Hjemmesykepleie (helsetjenester i hjemmet)
 • Hjemmehjelp (praktisk bistand)
 • Praktisk bistand og opplæring (herunder brukerstyrt personlig assistent)
 • Avlastning for de som yter særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Lønn til de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid (omsorgslønn)
 • Støttekontakt
 • Dagsenter
 • Institusjon (sykehjem)
 • Psykisk helse
 • Trygghetsalarm
 • Tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede (omsorgsboliger)
 • Boliger med heldøgns bemanning
 • Boliger med kommunal tildelingsrett
 • Bostøtte
 • Startlån
 • Vederlagsbetaling
 • Salgs-, skjenke- og serveringsbevilling

Vi er også koordinerende enhet, fatter vedtak om individuell plan og utpeker koordinator for planen.

Publisert
29.01.2009
Sist endret
21.06.2016

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866