Go to content

Høringsuttalelser

 

Kommunen mottar jevnlig invitasjoner til å uttale seg om saker som legges ut på offentlig høring. I all hovedsak dreier dette seg om forslag til endringer i forskrifter og lover i regi av departementene. Departementene sender saker ut på høring, fordi de ønsker å vite hva berørte parter mener om forslagene før de eventuelt fremlegges for behandling i Regjering eller Storting.  

 I Røyken kommune avgis høringsuttaleser slik:

- kurante saker av administrativ karakter avgis av rådmannen i samråd med ordfører.

- saker av politisk interesse avgis av fagutvalgene i saker som er kurante.

- forøvrig avgis høringsuttalelser på kommunens vegne av formannskapet.

Publisert
11.02.2014
Sist endret
07.07.2015

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866