Go to content

Vi trenger flere fosterhjem i Røyken

Barneverntjenesten i Røyken kommune skal rekruttere flere fosterhjem i Røyken. Målet er at flere barn kan fortsette å bo i nærmiljøet.

Røyken kommune ved Røykenhuset 0-23 er en av tre kommuner som er med i en forsøksordning med å ta over statlige oppgaver på barnevernsfeltet. Det innebærer blant annet at Røyken kommune nå har ansvar for å rekruttere fosterhjem.

Rett hjelp til rett tid

Pilotprosjektet har varighet fra 2016 til 2020 og Røyken kommune har valgt å kalle prosjektet «Fremtidens barnevern».

Det overordnede formålet med ny oppgave- og ansvarsdeling på barnevernområdet er et bedre barnevern hvor barn, unge og familier får rett hjelp til rett tid.

Tidligere har flere barn blitt plassert i fosterhjem utenfor hjemkommunen. Som en del av pilotprosjektet skal barneverntjenesten i Røyken i større grad enn tidligere rekruttere fosterhjem i Røyken.

Mindre belastning

Å flytte i fosterhjem er en stor hendelse i et barns liv. For barna dette er mulig for, kan det å fortsette på samme skole, spille fotball på det samme laget og ha de samme vennene gjøre overgangen til en ny bosituasjon mindre belastende. Det er derfor ønskelig å ha flere fosterhjem lokalt i Røyken kommune, eller i nærliggende kommuner.

Har du spørsmål om det å være fosterhjem? Send en e-post til fosterhjem@rkn.no eller ring Røykenhuset 0-23 på telefon 31 29 61 61.

Hvem kan bli fosterforeldre?

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Felles for alle fosterhjem er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna.

Både gifte, samboere, enslige og likekjønnede par kan bli fosterforeldre. Flerkulturelle familier er dessuten en viktig ressurs.

Generelle krav til fosterhjem

Fosterforeldre må tilfredsstille noen krav. De må ha:

 • god vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
 • interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • stabil livssituasjon
 • alminnelig god helse
 • gode samarbeidsevner
 • økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse

Som fosterhjem for Røyken kommune vil du få:

 • opplæring for fosterforeldre
 • regelmessig veiledning
 • tett kontakt og oppfølging
 • fokus på fosterfamiliens øvrige hjemmeboende barn
 • gruppeveiledning sammen med andre fosterforeldre
 • økt individuell veiledning ved behov
 • kurs/fagdager for fosterforeldre
 • årlig brukerundersøkelse for alle fosterhjem
 • arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning
 • forsterkningstiltak i og rundt fosterhjemmene etter behov
 • en organisasjon i utvikling med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Publisert
15.03.2017
Sist endret
15.03.2017

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.30 mandag - fredag

Telefonhenvendelser til plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00-11.00 og 12.00-14.00.

Drop-in time ang. bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08.30-10.00 tirsdag og 14.00-15.30 torsdag.

 


Org. nr. 938 709 866