Go to content

Skjema

Her finner du blanding av elektroniske skjermdialoger og skjemaer til utskrift.

Sikkerhet og personvern
I våre e-skjemaer har du mulighet til å logge deg på via ID-porten. 
Med elektronisk ID beviser du på en trygg og sikker måte hvem du er når du bruker offentlige tjenester på nett.
Du kan benytte elektronisk ID fra MinID, BankID, Buypass eller Commfides

Dersom du velger å logge inn, kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere.

Vi har mobilversjon for en del av våre skjema. Vi gjør oppmerksom på at vi foreløpig ikke har støtte for autentisering med ID-porten i mobilversjonen.
_______________________________________________________________________

Barnehage
Søke om barnehageplass

Barnevern
Melding til barnevernet
Søknad om å bli besøkshjem
Rapport fra støttepersoner
Rapport for tilsynsfører i Fosterhjem
Timeliste for oppdragstakere

Bevillinger og tillatelser
Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Søknad om serveringsbevilling
Søknad om skjenkebevilling
Søknad om skjenkebevilling for én bestemt anledning (ambulerende)
Søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Omsetningsoppgave salgssted
Omsetningsoppgave skjenkested
Søknad om handel med fyrverkeri (pyroteknisk vare)

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Kommunal bolig - søknad
Søknad om startlån
Søknad om kommunal bostøtte

  

Byggesak
Byggesaksskjema
Bestilling av forhåndskonferanse
Egenerklæring om konsesjonsfrihet fast eiendom
Opplysninger om mulig ulovlig tiltak etter plan og bygningsloven 
Rekvisisjon av kartforretning / Søknad om deling av grunneiendom

Byggesak innsendt før 01.07.2010: 
Ferdigmelding
Kontrollerklæring
Kontrollplan for viktige og kritiske områder
Nabovarsel
Gjenpart av nabovarsel
Søknad om ansvarsrett. Kontrollplan
Søknad om ansvarsrett. Kontrollplan - fortsettelsesblankett
Søknad om igangsettingstillatelse
Søknad om lokal godkjenning

Høring, klage, varsling
Erklæring om klage
Høringssvar ved offenltilg høring
Varsel om kritikkverdige forhold

Kommunalteknikk - vei og vann
Søknad om sanitærabonnement
Ferdigmelding av sanitærabonnement 
Rekvisisjonsskjema for utlevering av vannmåler
Skjema for utlevering av vannmåler til brakkerigg
Gravetillatelse, søknad
Ferdigmelding etter graving i offentlig vei 
Arbeidsvarslingsplan for graving i offentlig vei 
Eksempel på arbeidsvarslingsplan 
Melding om feil på veilys 


Kultur
Søknad om inntak ved kulturskolen
Informasjon i forbindelse med utfylling av søknad om inntak ved kulturskolen.
Søknad om driftsstilskudd Driftstilskudd allmenn kultur. Frist 1. april hvert år. Ikke voksenaktiviteter. Medlemslag Røyken Idrettsråd se eget skjema og frist.
Søknad om leie til arrangement - Lokaler og anlegg
Søknad om sesongleie - Lokaler og anlegg

Oppmåling
Krav om sammenslåing
Seksjoneringsbegjæring
Grenspåvisning/klarlegging av grense
Rekvisisjon av kartforretning / Søknad om deling av grunneiendom

Pleie og omsorg
Søknad om pleie- og omsorgstjenester

Samferdsel
Skjema for legeerklæring TT-tjenesten
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede   

SFO
Påmelding, endring eller oppsigelse i SFO (skolefritidsordningen)

Skole
Søknad om permisjon fra undervisning
Søknad om skoleskyss

 

 

 


 


 

Publisert
31.03.2005
Sist endret
21.10.2014
Publisert av
A-B. Bauer

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866