Go to content

Søke barnehageplass

Søknad om barnehageplass
Lov om barnehager § 12sier: 
Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Koordinert opptak betyr felles søknadsskjema for alle barnehagene og samordning av søkerlister.

Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema .  Følg instruksjonen i skjemaet.
Det er utarbeidet en tilleggsveiledning som det kan være lurt å lese gjennom før du fyller ut skjemaet.

Merk spesielt det som står om opptakskriterier.  Det gjelder spesielle vilkår for enkelte av de private barnehagene

Er det behov for hjelp til selve utfyllingen, kan følgende kontaktes:
Servicetorget, tel. 31 29 60 00
Else-Marie Lie, tel. 31 29 60 58

Ønskes ytterligere informasjon kan Servicetorget kontaktes på telefon 
31 29 60 00

Søknadsfrist til hovedopptak: 1. mars hvert år. 

Ønsker du å bytte barnehage:  Benytt ordinært elektronisk søknadsskjema.

Merk:  Dersom barnet/barna står på ventliste og ikke har fått plass inneværende år, må du søke på nytt for neste barnehageår innen 1. mars.

Det er løpende opptak gjennom hele året for inneværende barnehageår. Det vil si at om du/dere ønsker plass før 1.08.2014, kan søknad sendes inn når som helst.

Opptaksregler

Opptak til plasser som er ledige fra barnehageårets start i august foretas gjennom et årlig hovedopptak med søknadsfrist 1. mars (dette gjelder også ved bytte av barnehage).  For å komme i betraktning til plass ved det årlige opptaket, må søknaden være mottatt innen søknadsfristen.

Det er mulig å søke gjennom hele året, søknader blir da satt på venteliste sammen med de som ikke hadde rett til plass ved hovedopptak.  

Opptaksmyndigheten ligger i den enkelte barnehage, som følger sine egne vedtekter.  De komunale barnehagene har felles vedtekter.

Kriterier som gjelder for alle barnehager
Barnehagelovens § 13:

”Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.”

Det må her foreligge en sakkyndigvurdering/uttalelse fra barnevernstjenesten. 
Dokumentasjon må sendes i posten til:
Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.  Merk konvolutten "Barnehagesøknad"

Kriterier som gjelder kommunale barnehager:
Barnehageplassene tildeles barn som bor i Røyken kommune. Tildeling gjelder fram til opplæringspliktig alder. Ved tildeling av plass gis foreldre/foresatte informasjon om barnehagens vedtekter og vilkår for plassen.

I tillegg til kriterier som gjelder for alle, blir det ved tildeling av plasser i de kommunale barnehagene også tatt hensyn til:
* Alder - spesielt skolebegynnere
* Søsken til barn som allerede har kommunal plass
* Nærmiljøtilhørighet

Opptaket videre blir i realiteten en loddtrekning mellom søkere uten spesielle kriterier.

De som får plass mottar et tilbudsbrev med 8 dagers svarfrist. De som ikke får plass får avslag. Se punkt nedenfor ang. klagebehandling.

Kriterier som gjelder private barnehager
Private barnehager har egne opptakskriterier.
For informasjon om dette, se den enkelte barnehage.
http://www.royken.kommune.no/Tjenester/Oppvekst/Barnehage/ 

Private barnehager sender ut egne tilbudsbrev. 

Suppleringsopptak
Når status etter hovedopptaket er gjort, foretas det suppleringsopptak.
Søknader mottas gjennom hele året og blir satt på søkerliste/venteliste.
Ledige plasser i løpet av året blir besatt på bakgrunn av søkerliste/venteliste og gjeldende opptakskriterier.

Klagebehandling - Gjelder alle barnehager
Søkere som ikke har fått 1. eller 2. ønske oppfylt; eventuelt ikke har fått tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket, mottar et orienteringsbrev om klageadgang og rett til begrunnelse.  Søkere har klagerett innen tre -3-uker- fra mottakelsen av brevet. 
I klagen må det nevnes den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til; jfr. 
Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage. 
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1477 

Finner kommunen at klageren skulle vært tildelt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter Lov om barnehager § 13, er tilbudt plass.  Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, blir klagen sendt videre til kommunens klageinstans.

Publisert
18.09.2007
Sist endret
17.01.2014
Publisert av
Bente Ingjerd Nilsen og Else-Marie Lie

Kontaktinformasjon

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Servicetorget
Tlf: 31 29 60 00
E-post: postmottak@royken.kommune.no

Åpningstid:
08:00 - 15:30 man -fre

Telefonhenvendelser til Plan, bygg og oppmåling :
hver dag mellom 10.00 - 11.00 og 12.00 -14.00.

Drop-in time ang. Bostøtte fra Husbanken, startlån, tilskudd, kommunal utleiebolig:
08:30-10:00 tir. og 14:00-15:30 tor.

 


Org. nr. 938 709 866